ASOCIACIÓNS: FESTA DO ENTROIDO 2014

RESOLUCIÓN SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS 2013

        Por medio da presente comunicación ponse en coñecemento dos interesados que a Xunta de Goberno Local , na sesión que celebrou o día 14 de agosto de 2013, adoptou o seguinte acordo que se transcribe literalmente do borrador da acta :

        “Primeiro:Conceder  subvencións , para cada unha das solicitudes que a continuación se indican, polo importe solicitado, cun coeficiente de financiación será do 1,00 %, tendo en conta as solicitudes sinaladas como prioritarias por cada unha das asociacións e tendo en conta o importe máximo que se pode outorgar ao abeiro da convocatoria  de 2013 ( 1.000,00 €):

Ler máis:RESOLUCIÓN SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS 2013

Información adicional