APROBACIÓN PROXECTO URBANIZACIÓN

folio

APROBACIÓN PROXECTO URBANIZACIÓN

A Xunta de Goberno Local en sesión do día 18/02/2020 aordou aprobar definitivamente o Proxecto de Urbanización do Sector I2 do PXOM de Aranga no lugar de A Posta- Montesalgueiro, basado nas parcelas resultantes da equidistribución do sector, correspondendo á execución da totalidade dos servizos urbanísticos , completadas coas actuacións previstas no Plan: conexión viaria coa Nacional VI, actuación denominadas SXV o1, e a conexión a rede pública de saneamento , actuación SXIS 03.

O que se fai publico para xeral coñecemento, facendo constar que a documentación do mesmo esta a disposición dos interesados.

Contra o acto que se publica , que pon fin a vía administrativa, procede o contencioso-administrativo no prazo de dous meses a contar dende a data da súa publicación, ante o Tribunal Superior de Xustiza.

Aranga, 24 de febreiro de 2020

O Alcalde

Asdo:Alberto Platas Álvarez

ALERTA VERMELLA PARA O 21 DE DECEMBRO

ATENCCIÓN!!!!

alerta vermella decembro

itv maquinaria agrícola 2020

citaitvvehiculosagricolas2019

corte de estrada en Cambás

AVISO DE CORTE DE ESTRADA

O luns e o martes, 7 e 8 de outubro, vaise cortar a circulación na estrada do Gallado á Maía (Parroquia de Cambás). Recoméndase que as persoas que deban desprazarse o fagan desviándose pola pista que vai pola Ermida a Baltar ou de Baltar á Ermida segundo a dirección que se tome.

Desculpen as molestias.

HORARIO DO CORTE DE TRÁFICO E TRAMO DO RALLYE RÍAS ALTAS NO CONCELLO DE ARANGA

Tramo 2/4 – Aranga Horarios: 16:26 e 19:15 – A estrada cortarase ao tráfico ás 14:56 e non se abrirá entre ambas pasadas.

tramo

DATAS PARA FORMALIZAR O DNI EN BETANZOS

bando dni2019

Información adicional