APROBACION DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL PARA PEÓN- TRACTORISTA DO CONCELLO DE ARANGA

  • imprimir

APROBACION DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E DATA DA VALORACIÓN DOS MÉRITOS E REALIZACIÓN DA ENTREVISTA AOS ADMITIDOS NO CONCURSO DE MÉRITOS CONVOADO PARA A SELECCIÓN LABORAL, DE CARÁCTER TEMPORAL, DUN PEÓN- TRACTORISTA NESTE CONCELLO DE ARANGA.-

Logo de considerar as facultades previstas na lexislación vixente e de conformidade coas bases da convocatoria,

R E S O L V O :

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para a provisión laboral temporal, mediante o concurso de méritos convocado ao efecto, dunha praza de peón- tracorista neste concello de Aranga, que é a seguinte:

ADMITIDOS :

1.Pablo Pérez Morado.

2. Jose María Mata Ruzo.

3. Gonzalo Freire Martínez

4.Manuel Angel Amenedo Vieiro.

5. Marcos Paredes García

6.Pedro Sanjurjo Amado

7. Enrique Vázquez Souto

8.Jose Manuel Carreira Trinidad

9.Gabriel Rodriguez Sánchez

10.Juan Carlos Combo Villar

11.Jose Manuel Pineiro López

12. Jose Filgueiras Fraga

13. Ricardo Vázquez Tizón

EXCLUÍDOS:

Ningún.

SEGUNDO.- Convocar aos membros do tribunal para a realización da valoración dos méritos o vindeiro luns, dezanove de marzo, as once horas, na sala de sesións da casa consistorial e aos aspirantes ás doce horas do mesmo día , luns , dezanove de marzo, para a realización da entrevista persoal.

TERCEIRO: Designar os compoñentes do Tribunal cualificador, que queda así integrado :

PRESIDENTE: D. Jose Vázquez Santé.

SECRETARIA: Dña.Ana Maria Ocampo Pérez-Gorostiaga.

VOGAIS:

- D.Carlos Golpe Acuña.

- D.Jesús Ramón Varela García.

- Dª.María Díaz Cano-

SUPLENTES: - Dª.Elisa Daponte Cores.

- Dª.Maria del Mar Pérez Caamaño.

CUARTO: Tendo en conta que non hai ningún aspirante inadmitido, a presente lista elevase a definitiva , sen prexuicio da presentación de reclamacións polos aspirantes, no prazo de dous días hábiles contados a partir do día de hoxe, en cuxo caso se levaría a cabo a aprobación dunha nova lista de admitidos.

QUINTO: Publicar esta resolución no taboleiro de edictos da casa consistorial así como na páxina web do concello.

SEXTO: O resultado da valoración do concurso de méritos determinará a proposta de nomeamento do peón- tractorista, sen prexuicio de que o tribunal elabore unha lista coas puntuacións obtidas, que poderá ser utilizada para cubrir postos de traballo similares-