APROBACIÓN INICIAL DE EXPROPIACIÓN

  • imprimir

A Xunta de Goberno Local de Aranga, na sesión que realizou o día 22 de febreiro de 2012, aprobou inicialmente o proxecto de expropiación por taxación conxunta do solo urbanizable do sector M-3 de Montesalgueiro.

O que se fai público a efectos de que os interesados poidan presentar alegacións, reclamacións ou suxestións que estimen pertinentes, no prazo dun mes dende a inserción do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Aranga, 20 de marzo de 2012