RESULTADO CONCURSO DE MÉRITOS PARA A PRAZA DE PEÓN TRACTORISTA

  • imprimir

Tras superar o concurso de méritos convocado ao efecto e logo de ver á proposta efectuada polo tribunal cualificador, faíse público que por Resolución da alcaldía do día 20 de marzo de 2012 , nomease peón- tractorista , como persoal laboral temporal, a D.Garbriel Rodriguez Sánchez.

 

Contra a Resolución da alcaldía , que pon fín a vía administrativa, poderase interpoñer o recurso potestativo de reposición ante a alcaldía, nos termos e prazos sinalados na Lei 30/92 , do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo común, ou directamente recurso contencioso- administrativo nos termos e prazos sinalados na Lei 29/1998 , reguladora da Xurisdicción contencioso- administrativa.

Aranga, a 20 de marzo de 2012