APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE DOUS CONDUTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA DURANTE A CAMPAÑA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2020.

 No Boletín Oficial de la Provincia , na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a contratación laboral temporal de dous condutores do vehículo motobomba durante a campaña de prevención de incendios 2020.

Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coas bases da convocatoria,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado para a contratación , que é a seguinte:

ADMITIDOS :

 

NOME E APELIDOS

FRANCISCO JUAN PÉREZ HERMIDA

DAVID PEREIRA VÁZQUEZ

DANIEL GARCIA GARCIA

OSCAR DOMINGUEZ SANMIGUEL

PABLO SAYAR REBOREDO

CELESTINO VÁZQUEZ TIZÓN

PABLO PÉREZ MORADO

JOSE VEGA BENITEZ

MANUEL ANTONIO LAMA PAIS

JULIO ALBERTO GONZÁLEZ RUZO

GONZALO LÓPEZ PAZ

IVAN CALVIÑO GOMEZ

 EXCLUÍDOS:

 Ningún

 SEGUNDO.- A presente relación será publicada na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial, concedéndose o prazo de tres días naturais para a enmenda da solicitude dende a publicación da lista na páxina web.

 TERCEIRO.- A inclusión dos aspirantes na lista de admitidos non supón , en ningún caso, o recoñecemento por parte da Administración Municipal de que os mesmos reúnan os requisitos exisidos na convocatoria , que deberá acreditarse con posterioridade .

 CUARTO.- Desiñar aos compoñentes do Tribunal cualificador, que queda integrado da seguinte maneira:

 PRESIDENTE: TITULAR: Jose Vázquez Sante

SECRETARIO TITULAR: Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

VOCAIS:- TITULARES: María Díaz Cano

 Salomé Fernández Vázquez

Elisa Daponte Cores

A publicación da presente resolución na páxina web do concello , ten , a todos os efectos, o carácter de citación dos aspirantes, que poderán recsar os membros do tribunal de conformidade co previsto no artigo 24 da lei 40/2015 de 1 de outubro do réxime xurídico do sector público .

 Quedan citados os membros do tribunal para o vindeiro xoves , vinte e cinco de xuño de dous mil vinte, as dez horas , na sala de sesións da Casa do Concello a efectos de levar a cabo a valoración dos méritos alegados polos participantes.

 Rematada a valoración publicarase no taboleiro de edictos da casa consistorial e na web do concello , o resultado da valoración de méritos .

 No mesmo día vinte e cinco de xuño , a partir das dez horas, levaráse a cabo a proba física de esforzo, polo que os aspirantes deberán estar presentes a dita hora, na casa consistorial.O chamamento dos candidatos se realizará pola orde alfabética.

 O exame no que consistira osegundo exercicio realizaráse o mesmo día, as trece horas, na sala de sesións da casa consistorial, salvo que o retraso das probas requirese facelo noutro día que sinale o tribunal

 Aranga, 18 de xuño de 2020

O alcalde 

 Asdo.:Alberto Platas Álvarez