imprimir

  

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE CATRO PEÓNS DO PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PEL CONCELLOS 2020.

No Boletín Oficial de la Provincia , na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a contratación laboral temporal de catro peóns do programa PEL 2020.

Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coas bases da convocatoria,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado para a contratación , que é a seguinte:

  

ADMITIDOS :

 

 

NOME E APELIDOS

DATA ENTRADA

MANUEL AÑÓN RODRIGUEZ

28/05/2020

EMILIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ

28/05/2020

JOSE LUIS GARCÍA GARCÍA

28/05/2020

NÉLIDA FERNÁNDEZ YAÑEZ

28/05/2020

CELESTINO VÁZQUEZ TIZÓN

29/05/2020

PABLO LAVANDEIRA GARCÍA

29/05/2020

FERNANDO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

02/06/2020

OSCAR VÁZQUEZ MARTÍNEZ

02/06/2020

JOSE FRANCISCO CASTRILLÓN SÁNCHEZ

04/06/2020

JUAN RAMÓN SEGURA PIÑÓN

04/06/2020

MIGUEL ANGEÑ VEGAZO LÓPEZ

04/06/2020

DANIEL LEONARDO VALLENILLA LIRA

04/06/2020

 

 EXCLUÍDOS:

 Ningún

SEGUNDO.- A presente relación será publicada na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial, concedéndose o prazo  de tres días naturais  para a enmenda da solicitude dende a publicación da lista na páxina web.

TERCEIRO.- A inclusión dos aspirantes na   lista de admitidos non supón , en ningún caso, o recoñecemento por parte da Administración Municipal de que os mesmos reúnan  os requisitos exisidos na convocatoria , que deberá acreditarse con posterioridade .

CUARTO.- Desiñar aos compoñentes do Tribunal cualificador, que queda integrado da seguinte maneira:

 

PRESIDENTE: TITULAR: Jose Vázquez Sante

SECRETARIO  TITULAR: Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

           

VOCAIS:- TITULARES: María Díaz Cano

     Salomé Fernández Vázquez 

     Elisa Daponte Cores   

A publicación da presente resolución na páxina web do concello , ten , a todos os efectos, o carácter de citación dos aspirantes, que poderán recusar os membros do tribunal  de conformidade co previsto no artigo 24 da lei 40/2015 de 1 de outubro do réxime xurídico  do sector público .

Quedan  citados os membros do tribunal   para  o vindeiro  martes , vinte e  tres de xuño de dous mil vinte, as dez horas , na sala de sesións da Casa do Concello  a efectos de levar a cabo a  valoración dos méritos alegados polos participantes.

Rematada a valoración publicarase  no taboleiro de edictos da casa consistorial  e na web do concello , o resultado da valoración de méritos.

A proba práctica levaráse a cabo o día VINTE E TRES DE XUÑO DE DOUS MIL VINTE  a partir das DOCE HORAS ,  nas proximidades da casa consistorial,polo que deberán estar presentes no dito lugar. Os aspirantes serán  chamados  por orde  alfabética para a realización da mesma .

Aranga,  18 de xuño de 2020

O alcalde :

Asdo.:Alberto Platas Álvarez

 

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information