APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE CATRO PEÓNS DO PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PEL CONCELLOS 2020.

No Boletín Oficial de la Provincia , na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a contratación laboral temporal de catro peóns do programa PEL 2020.

Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coas bases da convocatoria,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado para a contratación , que é a seguinte:

  

ADMITIDOS :

 

 

NOME E APELIDOS

DATA ENTRADA

MANUEL AÑÓN RODRIGUEZ

28/05/2020

EMILIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ

28/05/2020

JOSE LUIS GARCÍA GARCÍA

28/05/2020

NÉLIDA FERNÁNDEZ YAÑEZ

28/05/2020

CELESTINO VÁZQUEZ TIZÓN

29/05/2020

PABLO LAVANDEIRA GARCÍA

29/05/2020

FERNANDO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

02/06/2020

OSCAR VÁZQUEZ MARTÍNEZ

02/06/2020

JOSE FRANCISCO CASTRILLÓN SÁNCHEZ

04/06/2020

JUAN RAMÓN SEGURA PIÑÓN

04/06/2020

MIGUEL ANGEÑ VEGAZO LÓPEZ

04/06/2020

DANIEL LEONARDO VALLENILLA LIRA

04/06/2020

 

 EXCLUÍDOS:

 Ningún

SEGUNDO.- A presente relación será publicada na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial, concedéndose o prazo  de tres días naturais  para a enmenda da solicitude dende a publicación da lista na páxina web.

TERCEIRO.- A inclusión dos aspirantes na   lista de admitidos non supón , en ningún caso, o recoñecemento por parte da Administración Municipal de que os mesmos reúnan  os requisitos exisidos na convocatoria , que deberá acreditarse con posterioridade .

CUARTO.- Desiñar aos compoñentes do Tribunal cualificador, que queda integrado da seguinte maneira:

 

PRESIDENTE: TITULAR: Jose Vázquez Sante

SECRETARIO  TITULAR: Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

           

VOCAIS:- TITULARES: María Díaz Cano

     Salomé Fernández Vázquez 

     Elisa Daponte Cores   

A publicación da presente resolución na páxina web do concello , ten , a todos os efectos, o carácter de citación dos aspirantes, que poderán recusar os membros do tribunal  de conformidade co previsto no artigo 24 da lei 40/2015 de 1 de outubro do réxime xurídico  do sector público .

Quedan  citados os membros do tribunal   para  o vindeiro  martes , vinte e  tres de xuño de dous mil vinte, as dez horas , na sala de sesións da Casa do Concello  a efectos de levar a cabo a  valoración dos méritos alegados polos participantes.

Rematada a valoración publicarase  no taboleiro de edictos da casa consistorial  e na web do concello , o resultado da valoración de méritos.

A proba práctica levaráse a cabo o día VINTE E TRES DE XUÑO DE DOUS MIL VINTE  a partir das DOCE HORAS ,  nas proximidades da casa consistorial,polo que deberán estar presentes no dito lugar. Os aspirantes serán  chamados  por orde  alfabética para a realización da mesma .

Aranga,  18 de xuño de 2020

O alcalde :

Asdo.:Alberto Platas Álvarez