Reunido no dia de hoxe o tribunal que levou a cabo  as probas escritas para a formación da bolsa de emprego para as posibles contratacións laborais temporais de auxiliares de axuda no fogar no concello de Aranga,  do exame da documentación resulta:
 

CANDIDATAS

MÉRITOS

Coñecemento concello

EXAME

TOTAL

JULIA B.P.

3

1

9,85

13,85

ANA MARIA S.S.

2

0,80

9,50

12,30

 O  tribunal propón a formación da bolsa de emprego coas dúas candidatas, pola orde que figuran.

Aranga, 16 de xullo de 2020
A secretaria do Tribunal

Asdo.Ana  María Ocampo Pérez-Gorostiaga