O Concello de Aranga, na sesión do 28/10/2020 acordou admitir a trámite o Convenio de xestión para a financiación das obras de reforzo e extensión da rede de distribución de enerxía eléctrica, proposto pola Xunta de Compensación do Plan de Sectorización de Montesalgueiro Secotr M-3 .

 

De conformidade co disposto no artigo 168 da lei 2/2016 do solo de Galicia e o artigo 83 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas , sométese a información pública polo prazo dun mes , a contar dende o seguinte a publicaión do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia.

 

Durante o devandito prazo o expediente poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias da  desta Administración podéndose formular cantas alegacións, suxestións ou observacións se consideren convenientes.

 

Aranga, 29 de outubro de 2020

 

O Alcalde

 

 

 

 

 

Asdo:Alberto Platas Álvarez