ANUNCIO.-
Por medio do presente se notifica a todos os interesados, que por Resolución desta Alcaldía se acordou conceder a todos os solicitantes, as axudas de material escolar por importe de 75,00 € por fillo.
O que se fai público a efectos de que sirva de notificación.
Aranga, 18 de novembro de 2020
O Alcalde

 Asdo:Alberto Platas Álvarez