Acordo do 21 de outubro do 2020 da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do Parque eólico Fontella nos concellos de Aranga e Oza- Cesuras (A Coruña), (exp.IN408A 2019/11).
  Prazo para remitir achegas/opinións: 16/11/2020 - 11/01/2021
Publicación do DOG:
https://www.xunta.gal/…/20…/AnuncioG0596-221020-0001_gl.html
Toda a información:
https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico-fontella