ACORDO do 14 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Felga, nos concellos de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2017/19).
Publicación no DOG:
https://www.xunta.gal/…/20…/AnuncioG0596-151020-0002_es.html
Enlace á documentación e maís información:
https://ceei.xunta.gal/…/en-trami…/instalacions-de-xeracion…