ANUNCIO

 

Por acordo da Xunta de goberno local de Aranga do 29 de xullo de 2013 aprobouse definitivamente o proxecto de compensación do sector M-3 de Montesalgueiro do Plan de Sectorización de Montesalgueiro, procedendose a notificación individualizada aos interesados.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Aranga, 31 de xullo de 2013

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional