A documentación que de seguido se relaciona, para os efectos da súa exposición pública,  durante o prazo de trinta (30) días que se contarán a partir do seguinte ao da última publicación do Acordo (no DOG ou no xornal).

 -Acordo do 1 de febreiro de 2021 da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Gato nos concellos de Aranga e Oza- Cesuras (A Coruña) (IN408A 2017/04).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210226/AnuncioG0596-020221-0001_gl.html

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Proxecto de execución (feb. 2020- vis. 28/09/2020):
http://descargas.xunta.es/d0a2293c-04ac-4cf0-a962-716c2f1c3f0c1605093323643

Proxecto Sectorial (feb.2020- vis. 28/10/2020):
http://descargas.xunta.es/b4f3f560-8749-4ac6-b3a5-4ddd893d31431605093380843

Estudo de Impacto Ambiental (feb.2020- asin. 23/10/2020):
http://descargas.xunta.es/68ed879a-0b0f-41ce-bbdf-8feac8e60de31605093440228

RBDA (feb.2020- asin. 21/02/2020):
http://descargas.xunta.es/cc3783b7-d612-4d2d-a84e-916d5cfe43ac1605093719717

Planos individuais (outubro 2020):
http://descargas.xunta.es/57319122-a0c3-46db-b603-6f4fc974b30e1605860599864

Esta documentación tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Empresa e
Innovación a través do seguinte enlace:
https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0024.html