O Pleno da Corporación aprobou o Orzamento Xeral Municipal e o cadro de persoal  para o exercicio de 2021.
En  cumprimento do que dispón o artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e nas disposicións concordantes, expónse ao público polo prazo de quince días hábiles  a efectos de que  poidan formularse as reclamacións e suxerencias  que se consideren pertinente.
No caso de non  terse presentado reclamacións entenderáse definitivamente aprobado

Aranga, 8 de abril de 2021

        O Alcalde :        Asdo:Alberto Platas Álvarez