aprobación definitiva ao Plan Xeral de ordenación municipal do Concello de Aranga

Por Orde do 16 de decembro de 2013 , publicada no Diario Oficial de Galicia nº 246 do 26 de decembro de 2013, ditada polo Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, prestouse aprobación definitiva ao Plan Xeral de ordenación municipal do concello de Aranga.

A resolución establece:

"1º.- Outorgar a aprobación definitiva ao Plan Xeral de ordenación municipal do Concello de Aranga, de acordo co establecido no artigo 85.7 a) da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e de protección do medio rural de Galicia.

2º.- De conformidade co disposto polos artigos 92 da Lei 9/2002 e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o concello deberá publicar no BOP a normativa e ordenanzas do PXOM aprobado definitivamente.

3º.- Notifíquese esta orde ao Concello e publíquese no Diario Oficial de Galicia.

4º.- Contra esta orde cabe interpoñer recurso contencioso- administrativo ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso- administrativa."

En cumprimento do establecido no apartado segundo da resolución, procédese á publicación da normativa e ordenanzas do PXOM de Aranga aprobado definitivamente.

Aranga, 26 de decembro de 2013

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

www.aranga.es/pxom

Información adicional