CORRECCION DE ERROS convocatoria de selección de persoal laboral temporal

DILIXENCIA:

 Consígnoa eu, secretaria, para facer constar que se detectou un erro na transcrición do anuncio de convocatoria de selección de persoal laboral temporal do día 2 de marzo de 2015, faise constar que o prazo de presentación de instancias é de “quince días hábiles” que se contarán a partir do seguinte á publicación deste anuncio no BOP, e non de “dez días hábiles” como por erro se fixo constar.

           Aranga, 5 de marzo de 2015

                                                            A secretaria

 

                                        Asdo.: Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

Información adicional