ACORDO DE MODIFICAR O RÉXIME DE DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS

Por medio do presente pónse en coñecemento dos interesados que o pleno municipal, na sesión que celebrou o día 29 de febreiro de 2016 acordou modificar o réxime de dedicacións exclusivas, de maneira que o cargo de Primeira/o Teniente de Alcalde deixa de estar afecto ao réxime de dedicación exclusiva e pasa a desempeñarse con dedicación parcial.

A tal efecto, as retribucións brutas anuais afectas ao cargo quedan fixadas en 23.007,18 €.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Aranga, 4 de marzo de 2016

O Alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional