APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL 2016

O Pleno da Corporación logo de aprobar o Orzamento Xeral Municipal , as bases de execución do orzamento, o cadro de persoal funcionario e laboral para o exercio económico 2016, en cumprimento do que se dispón no artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e nas disposicións concordantes, expónse ao público na Secretaría deste Concello, polo prazo de quince días hábiles -que se empezarán a contar desde o día seguinte á inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia- co fin de que durante este prazo poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes. NO caso de non presentarse reclamacións entenderáse definitivamente aprobado.

Aranga, 29 de febreiro de 2016

O Alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional