MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO FOMENTO DA NATALIDADE

  • imprimir

O pleno municipal, na sesión que realizou o día 29 de febreiro de 2016 acordou proceder á modificación da ordenanza reguladora do fomento da natalidade, concretamente nos seus artigos 2, 3 e 7 .

O que se fai público a efectos de dar audiencia aos interesados para presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas , no prazo de trinta días dende a insercción deste anuncio.

No caso de non se presentar ningúnha, esta modificación da ordenanza consideraráse elevada a definitiva.

Aranga a 4 de marzo de 2016

O Alcalde :

Asdo.:Alberto Platas Álvarez