APROBACIÓN DEFINITIVA ORZAMENTOS MUNICIPAIS 2016

De conformidade co disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais e aprobado definitivamente polo Pleno Municipal o orzamento municipal para o exercicio 2016, faise púbico que o orzamento ascende, tanto en gastos como en ingresos, á contía de 2.286.323,06 € (dous millóns douscentos oitenta e seis mil trescentos vinte e tres con seis céntimos) correspondéndolle a cada capítulo as cantidades que a continuación se expresan, segundo o seguinte detalle:

E S T A D O D E G A S T O S

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

OPERACIÓNS NON FINANCIEIRAS

OPERACIÓNS CORRENTES

1 Gastos de persoal.............................. 589.593,63

2 Gastos en bens ctes. e servizos........ 674.939,78

3 Gastos financieiros........................... 0

4 Transferencias correntes................... 43.720,00

5 Fondo de continxencia e outros imprevistos.. 3.000,00

OPERACIÓNS DE CAPITAL

6 Inversións reais............................... 959.069,65

7 Transferencias de capital................ 16.000,00

OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

8 Activos financieiros........................ 0

9 Pasivos financieiros........................ 0

SUMA TOTAL DE GASTOS............ 2.286.323,06 €.-

E S T A D O D E I N G R E S O S

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

OPERACIÓNS NON FINANCIEIRAS

OPERACIÓNS CORRENTES

1 Impostos directos............................ 420.000,00

2 Impostos indirectos........................ 9.000,00

3 Taxas e outros ingresos.................. 170.765,00

4 Transferencias correntes................ 807.833,83

5 Ingresos patrimoniais..................... 5.000,00

OPERACIÓNS DE CAPITAL

6 Enaxenación de inversións reais..... 0

7 Transferencias de capital................ 873.724,23

OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

8 Activos financieiros....................... 0

9 Pasivos financieiros....................... 0

SUMA TOTAL DE INGRESOS....... 2.286.323,06 €.-

Na sesión que se referiu acordouse tamén aprobar o cadro de persoal coa seguinte relación de postos que, de acordo co que perceptúa o artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproduce a continuación,

FUNCIONARIOS DE CARREIRA: Denominación-Grupo-Escala-Subescala-Nº de prazas-Nivel.

FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN ESTATAL:

-Secretaría-Intervención-Tesourería -A1/A2- Secretaría-intervención-1(en propiedade)-30/28.

FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL:

-Administrativo-C1-Administrativo-1(en propiedade)-22.

-Auxiliar-administrativo de secretaría -C2- auxiliar-administrativo-1 (en propiedade)-18.

-Auxiliar -administrativo de intervención e contabilidade-C2- auxiliar-administrativo-1 (en propiedade)-12/18.

LABORAL FIXO:

- Traballadora Social: 1

LABORAL INDEFINIDO

-Conserxe e limpiadora:1

LABORAL TEMPORAL:

- De Servizos xerais: 2 limpadoras

1 condutor- notificador

1 acompañante microbus

1 porteira do Centro de saúde

- De servizos sociais: 1 técnico grao superior (pedagoga)

7 auxiliares domésticas

- Da área de emprego: 1 Axente de Emprego e Desenvolvemento Local.

- Da área de deportes: 1 animador deportivo.

- Da área de cultura: 1 animadora cultural.

- Da área de obras: 1 Peón obras e servizos varios

2 peóns- tractoristas.

- Da área de incendios forestais: 2 condutores de motobomba

Contra a aprobación definitiva do orzamento municipal e o cadro de persoal poderá interpoñerse directamente un recurso contencioso-administrativo, na forma e nos prazos que establece a Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso- administrativa, sen prexuízo de calquera outro recurso que proceda en dereito.

Aranga, 23 de marzo de 2016

O alcalde:

Asdo.: Alberto Platas Álvarez

Información adicional