publicado no bop o anuncio para a plaza de xuiz de paz

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/02/13/2017_0000001014.html

"Os aspirantes poderán presentar as súas solicitudes no prazo de quince días hábiles, que se contarán desde a publicación deste Edicto no Boletín Oficial da Provincia."

Información adicional