Aprobación definitiva do orzamento 2018

De conformidade co disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais e aprobado definitivamente polo Pleno Municipal na sesión do 17/07/2018, o orzamento municipal para o exercicio 2018, faíse púbico o orzamento resumido por capítulos :

E S T A D O D E G A S T O S

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

OPERACIÓNS NON FINANCIEIRAS

OPERACIÓNS CORRENTES

1 Gastos de persoal.............................. 614.582,62

2 Gastos en bens ctes. e servizos........ 811.073,44

3 Gastos financieiros........................... 0

4 Transferencias correntes................... 59.536,58

5 Fondo de contingencia y otros imprevistos.. 3.000,00

OPERACIÓNS DE CAPITAL

6 Inversións reais............................... 813.646,16

7 Transferencias de capital................ 18.500,00

OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

8 Activos financieiros........................ 0

9 Pasivos financieiros........................ 0

SUMA TOTAL DE GASTOS............ 2.320.338,80 €.-

E S T A D O D E I N G R E S O S

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

OPERACIÓNS NON FINANCIEIRAS

OPERACIÓNS CORRENTES

1 Impostos directos............................ 440.000,00

2 Impostos indirectos........................ 17.000,00

3 Taxas e outros ingresos.................. 188.475,00

4 Transferencias correntes................ 1.100.944,64

5 Ingresos patrimoniais..................... 1.000,00

OPERACIÓNS DE CAPITAL

6 Enaxenación de inversións reais..... 0

7 Transferencias de capital................ 680.377,21

OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

8 Activos financieiros....................... 0

9 Pasivos financieiros....................... 0

SUMA TOTAL DE INGRESOS....... 2.427.796,85 €-

Na sesión que se referiu acordouse tamén aprobar o cadro de persoal coa seguinte relación de postos que , de acordo co que perceptúa o artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproduce a continuación,

FUNCIONARIOS DE CARREIRA: Denominación-Grupo-Escala-Subescala-Nº de prazas-Nivel.

FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN ESTATAL:

-Secretaria-Intervención- Tesourería -A1/A2- Secretaria-intervención- 1(en propiedade)-30/28.

FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL

-Administrativo-C1-Administrativo-1(en propiedade)-22.

-Auxiliar-administrativo de secretaria -C2- auxiliar-administrativo-1( en propiedade)-18.

-Auxiliar -administrativo de intervención e contabilidade-C2- auxiliar-administrativo-1( en propiedade)-12/18.

LABORAL FIXO:

- Traballadora Social: 1

LABORAL INDEFINIDO

-Conserxe e limpiadora :1

LABORAL TEMPORAL:

- De Servizos xerais:3 limpiadoras

1 conductor- notificador

1 acompañante microbus

1 porteira do Centro de saúde

- De servisos sociais : 1 técnico grados superior( pedagoga)

6 auxiliares domésticas.

- Do área de emprego: 1 Técnico de Emprego

- Do área de deportes: 1 Técnico deportivo.

-Do área de cultura: 1 animador cultural.

-Da área de obras: 1 Peón obras e servizos varios

2 peóns- tractoristas .

- Da área de incendios forestais: 2 conductores de motobomba ( tres meses y medio)

Contra a aprobación definitiva do orzamento municipal e o cadro de persoal , poderá interpoñerse directamente recurso contencioso- administrativo , na forma e nos prazos que establece a lei 29/1998 de 13 de xullo, reguladora da Xurisdicción contencioso- administrativa, sen prexuicio de calquera outro recurso que proceda en dereito.

Aranga, 21 de agosto de 2018

A alcaldesa en funcións:

Asdo:Eva María Sánchez Brañas

Información adicional