Acordo de concesión de subvencións municipais 2018 e prazo de xustificación

  • imprimir

 

Por medio da presente comunicación ponse en coñecemento dos interesados que a Xunta de Goberno Local , na sesión que celebrou o día 30 de outubro de 2018 adoptou o seguinte acordo que se transcribe literalmente do borrador da acta :

 

“...A vista da mesma , a xunta de goberno local, por unanimidade, acorda:

Primeiro: Aceptar os criterios interpretativos da Comisión ,  e facer as seguintes consideracións:

Respecto da solicitude presentada por A.Hípica Cabaleiros da Cima, fáise constar como solicitada para a celebración da ruta cabalar, a cantidade que resulta de restar ao importe as cuotas dos socios.Respecto da presentada por A.Hípica de Cambás, se desagregan os conceptos e se considera inversión á solicitude das cabezadas Respecto da subvención do ANPA se inclúe a da solicitude de pago de autobus da excursión  segundo consta na convocatoria publicada, aínda que a presentaron fora da mesma.Segundo as bases os gastos de transporte da ANPA da Castellana e da Federación Veciñal Fragas do Mandeo, finánciase ao cen por cen.

Segundo: Conceder subvencións para cada unha das solicitudes que a continuación se indican, cun coeficiente de financiación do 1,00%, financiándose o 50% das actividades solicitadas e o 22,50 % das inversións solicitadas:

ACTIVIDADES:

ENTIDADE

FINALIDADE

IMPORTE SOLICITADO(€)

IMPORTE CONCEDIDO(€)

Xunta Local AECC

Programa Educación para a saúde

900,00

450,00

A.H.Cabaleiros da Cima

Ruta Cabalar

470,00

235,00

A.SC.San Salvador de Fervenzas

Impartición curso inglés

6.000,00

3.000,00

AA.VV. O Igresario de Feás

Celebración día das letras galegas

341,10

170,55

AA.VV.Santa Cruz de Aranga

Celebración festival infantil

5.500,00

2.750,00

Federación Fragas do Mandeo

Festa do entroido

1.000,00

500,00

 

Excursión a Lugo

2.000,00

2.000,00

A.H.Cabaleiros Cambás

IV Xuntaza cabaleiros

2950,60

1.475,30

ANPA Castellana

Obradoiro Mind fullnes

4.500,00

2.250.00

 

Excursión colexio

305,80

305,80

C.D. Xuventude Aranga

Actividades futbol tempada 2018

6.000,00

3.000,00

AA.VV.San Lourenzo Vilarraso

Actividade infantil

5.481,30

2.740,65

A.C.D.Veteranos de Aranga

Participación en  Terceira División Veteranos

6.000,00

3.000,00

 INVERSIÓNS:

ENTIDADE

FINALIDADE

IMPORTE SOLICITADO(€)

IMPORTE CONCEDIDO(€)

AA.VV.Muniferral Alba CR

Mellora do local social

7.365,00

1.657,12

A.H.Cabaleiros da Cima

Adquisición contenedor Isotérmico

2.500,00

562,50

A.SC.San Salvador de Fervenzas

Pintado de local social

6.254,50

1.407,26

SCDR O Cruceiro de  Feás

Adquisición deshumidificador

449,00

101.03

AA.VV.Santa Cruz de Aranga

Adquisición rehabilitación Muiño

9.200,00

2.070,00

Federación Fragas do Mandeo

Adquisición de mesas e sillas

10.000,00

2.250,00

A.H.Cabaleiros Cambás

Adquisición de cabezadas

197,40

44,41

ANPA Castellana

Aillamento local

6.946,00

1.562.85

C.D. Xuventude Aranga

Adquisición material deportivo

10.000,00

2.250,00

AA.VV.San Lourenzo Vilarraso

Adquisición taboleiros edictos

8.388,93

1.887,50

A.C.D.Veteranos de Aranga

Adquisición material deportivo

10.000,00

2.250,00

AA.VV.San Vicente Fervenzas

Construccion cuarto baño

9.722,00

2.187,45

 

Terceiro : O presente acordo seralles notificado expresamente a todos os solicitantes, no prazo de dous meses , e será exposto no taboleiro de anuncios da casa consistorial e na páxina web do Concello. Contra a desestimación expresa ou presunta poderán formularse os recursos que procedan.

Cuarto : Os beneficiarios deberán manifestar a aceptación da  subvención, manifestandose que no caso de no comunicar a aceptación, entenderase aceptada tácitamente, debendo cumprir as obrigas establecidas na base 8 da convocatoria.

Quinto : O prazo para xustificar a realización da actividade  ou inversión será ata o 15 de decembro de 2018.”

 

Aranga, 2 de novembro de 2018

O Alcalde:

 

Asdo.: Alberto Platas Álvarez