exposición pública da cesión dun local para o proxecto piloto de casa niño

De conformidade co acordo adoptado polo pleno municipal con data 13/08/2018 en relación coa cesión gratuita dunha das partes en que se divide o Centro Social antigua escola en Orosa-Vilarraso, con destino a súa utilización e acondicionamento como proxecto piloto de casa niño, exponse ao público o acordo , durante o prazo de vinte días contados a partir do seguinte á insercción do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a efectos de alegacións que, no caso de non producirse, determinará que o acordo devirá definitivo.

Aranga, 4 de febreiro de 2019

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional