MODIFICACIÓN DA BASE DE EXECUCIÓN 35 DO ORZAMENTO MUNICIPAL 2019

En sesión plenaria do 07/08/2019 prestouse aprobación da modificación da base de execución 35 do orzamento municipal do 2019 (subvencións nominativas: subvención vecinos de Cambás para a traída de augas: 3.500,00 €). O acordo sométese a información pública mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia , durante o prazo de quince días hábiles a efectos de reclamacións e, no caso de non presentarse, o acordo devendrá definitivo.

Aranga, 8 de agosto de 2019

O Alcalde : Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional