O prazo de presentación de instancias é de cinco días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

 

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/06/04/2020_0000003224.html