ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDE DAS AXUDAS AO ALUMNADO DO CEIP A CASTELLANA PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017-2018

O prazo de presentación da solicitude para a concesión de axudas ao alumnado do CEIP A Castellana para adquisición de material escolar para o curso 2017-2018, ábrese no día de hoxe e rematará o día 3 de outubro incluído.

http://www.aranga.es/servizos-municipais/623-informacion-publica-de-axudas-aos-alumnos-do-ceip-a-castellana-curso-20172018

Exponse ao público a ordenanza municipal reguladora dos procedementos de intervención administrativa nos actos do uso do solo e subsolo e no exercicio de actividades e apertura de establecementos no Concello de Aranga

Polo pleno municipal, na sesión ordinaria do día 7 de setembro de 2017, acordouse aprobar a ordenanza municipal reguladora dos procedementos de intervención administrativa nos actos do uso do solo e subsolo e no exercicio de actividades e apertura de establecementos no Concello de Aranga , que se expón ao público, na secretaría municipal, polo prazo de trinta días a contar dende o seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a efectos de que os interesados poidan presentar as alegacións e suxerencias que estimen pertinentes.

De non presentarse alegacións , o acordo de aprobación quedará elevado a definitivo.

Aranga, 11 de setembro de 2017

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Exponse ao público o Regulamento de ficheiros de datos de carácter persoal do concello de aranga

Polo pleno municipal, na sesión ordinaria do día 7 de setembro de 2017, acordouse aprobar o Regulamento de ficheiros de datos de carácter persoal do concello de Aranga, que se expón ao público, na secretaría municipal, polo prazo de trinta días a contar dende o seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a efectos de que os interesados poidan presentar as alegacións e suxerencias que estimen pertinentes.

De non presentarse alegacións , o acordo de aprobación quedará elevado a definitivo.

Aranga, 11 de setembro de 2017

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

convocatoria do pleno ordinario do 7 de setembro de 2017

convocatoria pleno ordinario 7 de setembro 2017

tramitación dni 2017

dni2017

novas "llega 800"

 

Tal y como le fue comunicado a su Ayuntamiento al inicio de la prestación, en su municipio, del servicio de telefonía móvil de 4ª Generación (4G en la banda de 800 MHz), este servicio puede producir afectaciones en la recepción de televisión digital terrestre (TDT).

Para solucionar estas afectaciones y garantizar que la puesta en servicio de las estaciones base de telefonía móvil no afecte a la TDT, la entidad LLEGA800 lleva a cabo las actuaciones técnicas necesarias en las instalaciones de recepción de los usuarios de TDT. Estas actuaciones son de carácter gratuito para los ciudadanos afectados.

De acuerdo a la Orden Ministerial que regula este proceso, el plazo para solicitar las actuaciones en caso de afectación por parte de los usuarios de TDT, es de seis meses desde la fecha de puesta en servicio de las estaciones de telefonía móvil.

Ler máis:novas "llega 800"

Información adicional