RECOLLIDA PLÁSTICOS AGRÍCOLAS DO 26 DE NOVEMBRO DE 2018

bando plsticos 2018

Acordo de concesión de subvencións municipais 2018 e prazo de xustificación

 

Por medio da presente comunicación ponse en coñecemento dos interesados que a Xunta de Goberno Local , na sesión que celebrou o día 30 de outubro de 2018 adoptou o seguinte acordo que se transcribe literalmente do borrador da acta :

 

Ler máis:Acordo de concesión de subvencións municipais 2018 e prazo de xustificación

DATAS RENOVACIÓN DNI 2018

renovacin dni 2018

bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2018

ANUNCIO.-

Polo presente anuncio ponse en coñecemento dos interesasdos/as que o pleno municipal deste Concello de Aranga ven de aprobar, as bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2018, establecendo o prazo de vinte días hábiles, que se contará a partir do día seguinte á inserción deste anuncio, para a presentación de solicitudes.

Aranga, 21 de agosto de 2018

A alcaldesa en funcións:

Asdo:Eva María Sánchez Brañas

Ler máis:bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de...

Aprobación definitiva do orzamento 2018

De conformidade co disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais e aprobado definitivamente polo Pleno Municipal na sesión do 17/07/2018, o orzamento municipal para o exercicio 2018, faíse púbico o orzamento resumido por capítulos :

Ler máis:Aprobación definitiva do orzamento 2018

anuncio de información publica de proposta de convenio urbanístico ( solo urbanizable de uso industrial en Montesalgueiro)

De conformidade co disposto no artigo 168 da lei 2/2016 do 10 de febreiro do Solo de Galicia, sométese a información pública durante o prazo dun mes, contado a partir do seguinte á insercción deste anuncio, a proposta de convenio urbanístico de xestión para a execución do sistema xeral de infraestructruas de servizo SXIS-3 do Sector I2 de solo urbanizable de uso industrial en Montesalgueiro,cuxo texto íntegro pódese consultar na secretaria xeral do concello de Aranga ou na páxina web do concello: www.aranga.es.

Aranga, 19 de xullo de 2018

O Alcalde:

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Ler máis:anuncio de información publica de proposta de convenio urbanístico ( solo urbanizable de uso...

Información adicional