Exponse ao público conta xeral correspondente ao exercicio 2016

E D I C T O .-

Formulada e rendida a Conta Xeral deste Concello correspondente ao exercicio 2016, e informada pola Comisión Especial de Contas, expónse ao público, cos documentos que a xustifican, na Secretaría desde Concello, por espacio de quince días hábiles, contados a partir do día seguiente ao da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, co obxecto de que os interesados poidan examinala e formular os reparos e reclamacións que estimen pertinentes, durante dito prazo e oito días máis, de conformidade co disposto nos artígos 116 da Lei 7/1985 reguladora das Bases do Réxime Local e 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobada polo Real Decreto Lexislativo 2/2004.

Aranga, a 23 de xuño de 2017

O Alcalde :

Asdo/Alberto Platas Álvarez

orzamentos muninicipais 2017

orzamento municipal 2017

2orzamento municipal 2017

publicado no bop o anuncio para a plaza de xuiz de paz

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/02/13/2017_0000001014.html

"Os aspirantes poderán presentar as súas solicitudes no prazo de quince días hábiles, que se contarán desde a publicación deste Edicto no Boletín Oficial da Provincia."

comunicado de llega800

notaprensallega800

CORTE EN ESTRADAS

cortes carreterafebrero

A itv de maquinaria agrícola cambia de lugar de realización

itv20162

Información adicional