licencia de obra vivenda unifamiliar vinculada a explotación agropecuaria no Castro(cambás)

licencia de obra

anuncio enaxenación de res mostrenca

enaxenacin res

bando: cabalo atopado no concello

bando cabalo

modificación da ordenanza municipal reguladora do fomento da natalidade

O pleno municipal, na sesión que realizou o día 28 de decembro de 2017 acordou proceder á modificación da ordenanza municipal reguladora do fomento da natalidade, concretamente nos seus artigos cuarto e sexto.

O que se fai público a efectos de dar audiencia aos interesados para presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas , no prazo de trinta días dende a insercción deste anuncio.

No caso de non se presentar ningúnha, esta modificación da ordenanza consideraráse elevada a definitiva.

Aranga a 29 de decembro de 2017

O Alcalde :

 

 

Asdo.:Alberto Platas Álvarez

ITV MAQUINARIA AGRÍCOLA

itv 2017

SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO 27 DE OUTUBRO DE 2017

sesion ordinaria pleno 27 de outubro de 2017

Información adicional