sinatura de irmandamento

sinaturairmandamento

O pasado 5 de novembro tivo lugar a sinatura do documento no que se procedía ao irmandamento entre as localidades de Fondachelli Fantina, (Italia), Freguesía de Buarcos (Portugal), Safy Municipality (Malta) e o Concello de Aranga (España).

Encadrada no proxecto  "Multicultural Society and Integración Policies in Europe" (Town twinning Citizens`Meetings, Europe for Citizens Program 2014-2020).

PLENO 28/10/2016

pleno 28102016

CAMBIO NO HORARIO DO REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE ARANGA

De conformidade co previsto no artigo 30,2 da lei 39/2015 de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, a partir da entrada en vigor da lei se considerarán días inhábiles os sábados, domingos e os declarados festivos.

Polo motivo exposto, e a partir do do día 3 de outubro de 2016, OS SÁBADOS non abrirá a oficina do rexistro xeral de documentos deste concello de Aranga.

Aranga, 27 de setembro de 2016

O Alcalde :

 

 

 

Asdo:Alberto Platas Álvarez

ANUNCIO 15/07/2016

ANUNCIO.-

O Pleno Municipal na sesión que celebrou o día 14 de xullo de 2016 aprobou inicialmente o expediente de Modificación de Créditos nº1/3/CS/2016, suplemento de créditos, financiados co remanente líquido de tesorería, polo importe de 14.100,00 €.

En cumprimento do disposto no artigo 177.2 en relación co 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, que aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, expónse ao público durante o prazo de quince días hábiles dende o día seguinte á insercción do presente anuncio , a efectos de que os interesados poidan examinalo e presentar as reclamacións ou alegacións que estimen oportunas.

De non presentarse reclamacións durante dito prazo, o expediente considerarase definirivamente aprobado.

Aranga,15 de xullo de 2016

O alcalde :

Asdo/Alberto Platas Álvarez

EDICTO 15/07/2016

E D I C T O .-

Formulada e rendida a Conta Xeral deste Concello correspondente ao exercicio 2015, e informada pola Comisión Especial de Contas, expónse ao público, cos documentos que a xustifican, na Secretaría desde Concello, por espacio de quince días hábiles, contados a partir do día seguiente ao da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, co obxecto de que os interesados poidan examinala e formular os reparos e reclamacións que estimen pertinentes, durante dito prazo e oito días máis, de conformidade co disposto nos artígos 116 da Lei 7/1985 reguladora das Bases do Réxime Local e 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobada polo Real Decreto Lexislativo 2/2004.

Aranga, a 15 de xullo de 2016

O ALCALDE :

Asdo/Alberto Platas Álvarez

RECOLLIDA PLÁSTICOS AGRÍCOLAS MAIO 2016

bandoplasticos16

Información adicional