SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO 27 DE OUTUBRO DE 2017

sesion ordinaria pleno 27 de outubro de 2017

ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDE DAS AXUDAS AO ALUMNADO DO CEIP A CASTELLANA PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017-2018

O prazo de presentación da solicitude para a concesión de axudas ao alumnado do CEIP A Castellana para adquisición de material escolar para o curso 2017-2018, ábrese no día de hoxe e rematará o día 3 de outubro incluído.

http://www.aranga.es/servizos-municipais/623-informacion-publica-de-axudas-aos-alumnos-do-ceip-a-castellana-curso-20172018

Exponse ao público a ordenanza municipal reguladora dos procedementos de intervención administrativa nos actos do uso do solo e subsolo e no exercicio de actividades e apertura de establecementos no Concello de Aranga

Polo pleno municipal, na sesión ordinaria do día 7 de setembro de 2017, acordouse aprobar a ordenanza municipal reguladora dos procedementos de intervención administrativa nos actos do uso do solo e subsolo e no exercicio de actividades e apertura de establecementos no Concello de Aranga , que se expón ao público, na secretaría municipal, polo prazo de trinta días a contar dende o seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a efectos de que os interesados poidan presentar as alegacións e suxerencias que estimen pertinentes.

De non presentarse alegacións , o acordo de aprobación quedará elevado a definitivo.

Aranga, 11 de setembro de 2017

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Exponse ao público o Regulamento de ficheiros de datos de carácter persoal do concello de aranga

Polo pleno municipal, na sesión ordinaria do día 7 de setembro de 2017, acordouse aprobar o Regulamento de ficheiros de datos de carácter persoal do concello de Aranga, que se expón ao público, na secretaría municipal, polo prazo de trinta días a contar dende o seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a efectos de que os interesados poidan presentar as alegacións e suxerencias que estimen pertinentes.

De non presentarse alegacións , o acordo de aprobación quedará elevado a definitivo.

Aranga, 11 de setembro de 2017

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

convocatoria do pleno ordinario do 7 de setembro de 2017

convocatoria pleno ordinario 7 de setembro 2017

tramitación dni 2017

dni2017

Información adicional