Exposición ó público da Ordenanza reguladora do prezo público do servizo de axuda a domicilio

Polo Pleno Municipal deste Concello, na sesión que se realizou o día 31 de outubro de 2013 , acordouse derogar expresamente a Ordenanza reguladora do prezo público do servizo de axuda a domicilio, aprobada o día 24 de xuño de 2009.

                        Na mesma sesión acordouse aprobar a nova ordenanza reguladora do prezo público do servizo de axuda a domicilio, que se expón ao público polo prazo de trinta días a contar dende o seguinte á insercción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a efectos de que os interesados poidan presentar as alegacións que estimen oportunas. De non presentarse alegacións, o acordo de aprobación quedará elevado a definitivo.

                        Aranga, 4 de novembro de 2013

                        O ALCALDE

                        Asdo./ Alberto Platas Álvarez

Exposición ó público da Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar.

           Polo pleno municipal, na sesión ordinaria do día 31 de outubro de 2013, acordouse  derogar expresamente o Regulamento do servizo de axuda no fogar do concello de Aranga aprobado o  24 de xuño de 2009 e  modificado mediante acordo do 30 de xuño de 2010.                        

Na mesma sesión, acordouse  aprobar a nova Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do concello de Aranga,  que se expón ao público polo prazo de trinta días a contar dende o seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a  efectos de que os interesados poidan presentar as alegacións e suxerencias que estimen pertinentes.                          

De non presentarse alegacións, o acordo de aprobación quedará elevado a definitivo.                          

Aranga, 31 de outubro de 2013                        

O alcalde :                            

Asdo:Alberto Platas Álvarez

CHARLAS SEGURIDADE VIAL

seguridade vial

ANUNCIO

 

Por acordo da Xunta de goberno local de Aranga do 29 de xullo de 2013 aprobouse definitivamente o proxecto de compensación do sector M-3 de Montesalgueiro do Plan de Sectorización de Montesalgueiro, procedendose a notificación individualizada aos interesados.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Aranga, 31 de xullo de 2013

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

LOITO EN GALICIA

ribbon-black 68

26/07/2013

Ás 12:00h,xuntarémonos na praza do Concello de Aranga e manteremos 5 minutos de silencio como mostra de respeto e solidaridade coas familias das víctimas ( feridos e falecidos )do accidente ferroviario acontecido onte en Santiago de Compostela.

CONTRATACIÓN DOUS CONDUCTORES DE MOTOBOMBA

O Concello de Aranga contrata dous conductores para o vehículo motobomba dentro da campaña de prevención e defensa contra incendios forestais, mediante o concurso de méritos.

Prazo de presentación de instancias: Sete días naturais dende o14 de xuño.

Lugar de presentación de instancias: no Rexistro Municipal, no modelo que lles será faclitado nas oficinas.

Ler máis:CONTRATACIÓN DOUS CONDUCTORES DE MOTOBOMBA

Información adicional