UNIDADE MÓBIL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

BANDO

    Por medio do presente documento ponse en coñecemento dos veciños do Municipio que a UNIDADE MÓBIL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, prestará servizo neste Concello, na “estrada da Castellana que vai da Casa Santiago ao Centro de Saúde”, durante os días:
-  2 ,   3  e   4  de Xaneiro de 2013  
 co horario seguinte:
MAÑÁS: de 9 a 13,30 horas.
TARDES: de 15,30 a 18 horas.

e  7  de Xaneiro  de 2013
de 9 a 13,30 horas.

    Asignarase día e hora de atención ao público directamente na móbil desde o primeiro día de chegada ou chamando ao teléfono: 8 8 1  9 2 0  9 7 8.

    O que se fai público para o xeral coñecemento.

    Aranga, 7 de Decembro de 2012.

                            O ALCALDE                                                                                        
                         Asdo./ Alberto Platas Alvarez.

DATAS PARA FORMALIZAR O DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDADE NO CONCELLO DE BETANZOS


(Copia do bando exposto ó público)

Por medio do presente documento ponse en coñecemento das persoas interesadas que os días que se sinalan a continuación, do ano 2013, prestará servizo, no Excmo. Concello de Betanzos, persoal da Xefatura Superior de Policía para a formalización do Documento Nacional de Identidade.

Días de tramitación ano 2013

6, 7, 8, 13, 14 e 15 de Febreiro

4, 5, 8 e 9 de Xullo

 A inscrición para poder acudir nestas datas debe facerse no Concello de Betanzos, indicando: Nome e apelidos, nº DNI e teléfono de contacto.


Para máis información poden acudir a este Concello donde o informarán sobre as dúbidas que lle poidan surxir.
O que se fai público para o xeral coñecemento.

Aranga, 27 de Novembro de 2012.

O ALCALDE
Asdo.: Alberto Platas Álvarez

 

RESOLUCIÓN SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS

Por medio da presente comunicación ponse en coñecemento dos interesados que a Xunta de Goberno Local, na sesión que se celebrou o día 7 de novembro de 2012, adoptou o seguinte acordo que se transcribe literalmente do borrador da acta:

"Primeiro: Conceder subvencións, para cada unha das solicitudes que a continuación se indican, do 47% do importe solicitado para actividades e do 39% dos importes solicitados para inversións. O coeficiente de financiación será do 1,00%, tendo en conta as solicitudes sinaladas como prioritarias por cada unha das asociacións:

Ler máis:RESOLUCIÓN SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS

PROGRAMA DE VACACIÓNS PARA MAIORES DO IMSERSO 2012/2013

 

Modalidades:

  • Estadías en zonas costeiras.
  • Viaxes culturais para coñe er a historia e arte de España
  • Turismo de natureza con rutas por paisaxes pintorescos
  • Intercambio con outros paises

Teléfonos: 601.10.98.99  Concello 981 793 551

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLO SERVIZO DE ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DA REDE SEN FÍOS MUNICIPAL WIFI DE ARANGA

Non presentándose alegacións durante o prazo de exposición ao público, queda elevado a definitivo o acordo do Pleno municipal de Aranga adoptado en data 19 de xullo de 2012, relativo a imposición do prezo público polo servizo de acceso a internet a través da rede sen fíos municipal Wifi, así como a ordenación a través da correspondente ordenanza, cuxo texo íntegro faise público no cumprimento do establecido no artigo 17.4 do Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais.

Ler máis:ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLO SERVIZO DE ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DA REDE SEN...

ACTUALIZACIÓN NO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA

IBIComunícaselles a todos os cidadáns que, con motivo da ACTUALIZACIÓN NO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA (IBI) no municipio de Aranga, a empresa EIBISA NORTE SL, adxudicataria do contrato de "Asistencia técnica para o mantemento da xestión catastral" coa Deputación Provincial da Coruña, estará á súa disposición para a tramitación das ALTAS,

Lei 48/2002, do 23 de decembro, do Catastro Inmobiliario. (BOE 307). Art..5. 4. a)

"Serán obxecto da declaración (..)los seguintes feitos, actos ou negocios.

Ler máis:ACTUALIZACIÓN NO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA

Información adicional