BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS CONDUTORES PARA A CONDUCIÓN DO VEHÍCULO MOTOBOMBA

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS CONDUTORES PARA A CONDUCIÓN DO VEHÍCULO MOTOBOMBA DURANTE A CAMPAÑA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DO ANO 2014 NESTE CONCELLO DE ARANGA MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS.-

1º.-OBXECTO.- O obxecto da presente convocatoria é a contratación laboral de carácter temporal , polo sisetema de concurso de méritos, de dous condutores para o vehículo motobomba municipal durante a campaña do ano 2014, que comenza o día 16 de xullo.

Ler máis:BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS CONDUTORES PARA A CONDUCIÓN DO VEHÍCULO MOTOBOMBA

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO PARA O CONCELLO DE ARANGA

basesauxiliar1

basesauxiliar2

basesauxiliardomicilio-3

RECOLLIDA PLÁSTICOS AGRÍCOLAS

bando plasticos

aprobación definitiva ao Plan Xeral de ordenación municipal do Concello de Aranga

Por Orde do 16 de decembro de 2013 , publicada no Diario Oficial de Galicia nº 246 do 26 de decembro de 2013, ditada polo Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, prestouse aprobación definitiva ao Plan Xeral de ordenación municipal do concello de Aranga.

A resolución establece:

"1º.- Outorgar a aprobación definitiva ao Plan Xeral de ordenación municipal do Concello de Aranga, de acordo co establecido no artigo 85.7 a) da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e de protección do medio rural de Galicia.

2º.- De conformidade co disposto polos artigos 92 da Lei 9/2002 e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o concello deberá publicar no BOP a normativa e ordenanzas do PXOM aprobado definitivamente.

3º.- Notifíquese esta orde ao Concello e publíquese no Diario Oficial de Galicia.

4º.- Contra esta orde cabe interpoñer recurso contencioso- administrativo ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso- administrativa."

En cumprimento do establecido no apartado segundo da resolución, procédese á publicación da normativa e ordenanzas do PXOM de Aranga aprobado definitivamente.

Aranga, 26 de decembro de 2013

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

www.aranga.es/pxom

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

itv

ENTREGA DOS TÍTULOS DE PROPIEDADE, CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE CAMBÁS

bandoconcentracion

Información adicional