Ordenanza municipal reguladora da tala

No Boletín Oficial da Provincia do día 7 de maio publicouse o acordo de aprobación incial da modificación da Ordenanza reguladora das actividades de corta forestal, depósito, carga e transporte de madeira no termo municipal de Aranga.

Para ler a mesma, fai clic no seguinte link:

[ordenanza tala]

Información adicional