ordenanza municipal reguladora dos procedementos de intervención administrastiva nos actos do uso do solo e subsolo e no exercicio de actividades e apertura de establecementos no concello de Aranga

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DOS PROCEDEMENTOS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA NOS ACTOS DO USO DO SOLO E DO SUBSOLO E NO EXERCICIO DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS DO CONCELLO DE ARANGA.-

EXPOSICION DE MOTIVOS.

A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello , de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior e a Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exerccicio, que incorpora ao Dereito español aquela, pretenden facilitar a liberdade de establecemento dos prestadores e a libre prestación de servizos, simplificando procedementos.

l Asimesmo, a Lei 25/2009, del 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio modifica o artigo 84 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, engadindo aos sistemas clásicos de intervención na actividade dos cidadáns por parte das entidades locais, o da comunicación previa ou declaración responsable e o sometemento ao control posterior ao inicio da actividade.

Por iso o Real Decreto 2009/2009, de 23 de decembro , modifica o Regulamento de Servizos das Entidades Locais de 1955 de forma que o seu artigo 22.1 que suxeitaba a licenza a apertura de establecementos industriais e mercantis, queda redactado da seguinte maneira: "A apertura de establecementos industriais e mercantis porderá suxetarse aos medios de intervneción municipal, no termos previstos na lexislación básica en materia de réxiem local e na lei 17/2009 sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio". Isto debido á necesidade de adecuar o contido de este Regulame nto ao novo réxime que introduce a comunicación previa ou comunicación responsable como mecanismo ordinario de intervención no ámbrito local xunto coas licenzas.

Posteriormente, a Lei 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostible, volve a modificar a Lei 7/1985, Reguladora das Bases do réxime local, engadindo un novo artigo 84.bis que establece que "con carácter xeral, o exercicio de actividades non se someterá á obtención de licenza ou outro medio de control preventivo", se ben mantén este mesmo control previo para aquelas actividades que afecten á protección do medio ambiente o del patrimonio histórico artístico, a seguridade ou saúde pública o que impliquen o uso privativo e ocupación dos bens de dominio público.

Os últimos cambios normativos, tanto na lexislación estatal como na autonómica, determinan a necesidade de atender o novo rexime xurídico das actividades e apertura de establecementos, asi como os acctos de edificación e uso do solo.

Así a Lei estatal 12/2012, de 26 de decembro , de medidas urxentes de liberalización do comercio e de determinados servizos elimina, por un lado, todos os supostos de autorización o licenza municipal previa motivados na protección do medio ambiente, da seguridade ou da saúde públicas ligados a establecementos comerciais e

outros que se detallan no seu anexo de menos de 300 m2 de superficie, e, por outro lado, extende esta "flexibilización" tamen as obras ligadas ao acondicionamento de estos locais que non requiran a redacción de proxecto de conformidade coa Lei 38/1999, de Ordenación da edificación, como así sinala o seu artigo 3.

Posteriormente, na mesma línea , a Lei autonómica 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia ven a establecer un marco máis amplo para o exercicio de actividades sen licenza previa e para a exeución dos actos de uso do solo e subsolo sen control a priori, modificando a lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

Nesta última lei vense a establecer un novo réxime xurídico para Galicia no que ao exercicio de actividades e realización de obras se refire, de tal xeito que para unhas e outras establecese como réxime xeral de control o da comunicación previa, deixando para supostos excepcionais o requerimento de licenza municipal.

A lei 2/2016 de 10 de febreiro de solo de Galicia consolida a comunicación previa como ´rexime xeral de intervencion administrativa, mantendo a necesidade de licenza únicamente para os casos determinados na lei.Idéntica normativa reitera o Decreto 143/2016 de 22 de setembro que regula o Regulamento da lei.

O Decreto 144/2016 de 22 de setembro aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos tanto de actividades inócuas como de actividades clasificadas e espectáculos públicos e actividades recreativas, que se dita ao amparo da disposición última sexta da lei 9/2013 e impone a obriga de aprobar unha ordenanza única de regulación integrada para o exercicio de actividades económicas, establecendo que os concellos fixarán, para os supostos de comunicación previa os procedementos de comunicación necesarios e de verificación posterior do cumprimento dos requisistos exisidos legalemnte. En tanto non se aprobe esta ordenanza, será de aplicación subsidiaria o Título V do regulamento.

Neste novo contexto faíse necesario crear un marco xurídico municipal que regule os procedementos para os novos medios de intervención administrativa , determinadndo actividades e actos de uso do solo e edificación que quedarán exclusiós dos mecanismos de controal que con carácter xeral establece o artigo 84.bis da lei 7/1985 de 2 de abril. Crear un novo marco xurídico que dé resposta e desenrolo ao novo réxime das comunicacións previas tanto de obras como de actividades.Este é un dos obxectivos da presente ordenanza municipal, dando resposta ao artigo 25 da lei 9/2013, ao artigo 142 da lei 2/2016 do solo de Galicia, do artigo 360 do Decreto 143/2016 , ao artigo 5 da lei 12/2012 e ap artigo 28.2 da lei 13/2010, do Comercio interior de Galicia, na redacción dada pola citada Lei 9/2013, que ven a requerir aos concellos o establecmento e planificación dos procedementos de comunicación ncesarios, asi como os de veritifación posterior dos requisitos precisos e dos elementos e circunstancias postas de manifesto polo interesado a través da comunicación previa.

Pero non é o unico obxectivo da ordenanza, tamén se pretende regular os procedementos de intervención a priori, e dicir, os supostos nos que se requira licenza municipal tanto para o uso do solo e subsolo como para o exercicio de actividades. Trátase de regular nun mesmo texto normativo municipal, dentro das competencias do concello, os procedementos de intervención administrativa de maneira integral, das obras, actividades e aperturas , a efectos de alcanzar unha maior claridade e seguridade xurídica.

A Ordenanza estrutúrase en cinco Títulos divididos á súa vez en Capítulos e estes, no seu caso, en Seccións.

O Título I leva como epígrafe Disposicións Xerais e o seu contido é determinar o obxecto, os distintos réximes existentes e as normas comúns aos mesmos.

O Título II refírese aos distintos actos de uso do chan e do subsolo ou obras, xa sometidos a licenza (Capítulo I) xa sometidos ao réxime de comunicación previa (Capítulo II).

O Titulo III regula os procedementos para as actividades e apertura de establecementos, xa sometidas ao réxime de comunicación previa (Capítulo I) xa sometidas ao réxime de licenza (Capítulo II).

O Título IV regula o procedemento de control posterior tanto sobre obras como sobre actividades.

E o Título V refírese á reposición da legalidade e ao réxime sancionador.

Completa a súa regulación con dúas Disposicións Adicionais, unha Transitoria, unha Derogatoria e outra Final.

TITULO I.- DISPOSICIONS XERAIS.

ARTIGO 1º.- OBXECTO .

1º.- A presente ordenanza ten por obxecto a regulación dos procedementos de intervención, control da legalidade e inspección municipais dos actos do uso do solo e subslo de natureza urbanística e das actividades que se implanten e desenrolen no termo municipal de Aranga.

2º.- Exclúense do ámbito de aplicación desta ordenanza as actividades de venta ambulante que se rexirán porla súa ordenanza municipal.

ARTIGO 2º.- REXIME.

1º.- Os actos de uso do solo e subsolo quedan sometidos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa, excepto naqueles casos nos que esta ordenanza o u a lexislación en vigor requiran que se solicite e obteña licenza municipal previa.

2º.- A implantación e desenvolvemento de calquera actividade comercial, industrial, profesional, económica o de servizos estarán suxeitos á presentación dunha comunicación previa no concello de Aranga , excepto naqueles casos en que esta ordenanza o la legislación en vigor requieran que se solicite y obtenga una licencia de apertura o de actividad municipal previa.

3º.- Naqueles casos en que a actuación pretendida requira dalgunha autorización, cualificación ou informe favorable doutra Administración Pública distinta da municipal, esixible pola lexislación sectorial de aplicación, a comunicación previa ou o outorgamento da licenza municipal requirirá a previa emisión e incorporación ao expediente da devandita autorización, cualificación ou informe.

ARTIGO 3º.- DEFINICIÓNS.

1º.- Nos termos da lexislación vixente e para os efectos desta ordenanza enténdese por:

1) Licenza: acto administrativo regrado polo que o órgano municipal competente, tras a comprobación do cumprimento das condicións establecidas pola normativa de aplicación, autoriza actos de uso do chan e/ou do subsolo ou o exercicio de actividades e/ou apertura de establecementos.

2) Comunicación previa: documento mediante o que os interesados poñen en coñecemento do Concello de Aranga os seus datos identificativos e demais requisitos esixibles para o exercicio dun dereito ou o inicio dunha actividade, de acordo co establecido nos artigos 66 e 68 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, , ao que acompañarán a documentación acreditativa do cumprimento da normativa que resulte de aplicación.

2º.- As licenzas ou comunicacións previas recibirán o nome de "urbanísticas" cando teñan por obxecto actos de ocupación, edificación e uso do chan e do subsolo e de "actividade" cando teñan por obxecto a instalación e o exercicio de calquera actividade comercial, industrial, profesional, económica ou de servizos e a apertura de establecementos destinados a este tipo de actividades, incluíndo a órganización e celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas ..

ARTIGO 4º.- OBRAS E ACTIVIDADES DE PARTICULARES EN TERREOS DE DOMINIO PUBLICO.

1º- Cando se pretendan realizar por particulares actos de uso do chan e do subsolo ou actividades en terreos de dominio público que non sexa municipal, esixirase igualmente licencia ou comunicación previa independentemente das autorizacións ou concesións que sexa pertinente outorgar por parte da Administración titular do dominio público.

Estas autorizacións ou concesións deberán de acompañar á solicitude de licenza municipal ou á comunicación previa que, no seu caso, se presente e serán necesarias para que estas póidanse tramitar ou producir efectos.

2º.- Cando se pretendan realizar actos de uso do chan e do subsolo ou actividades en terreos de dominio público municipal e estivesen suxeitos a concesión administrativa, se no procedemento de outorgamento desta concesión constatouse a adecuación do proxecto á normativa urbanística e sectorial de aplicación, as licenzas urbanísticas e de actividade e os efectos das comunicacións previas entenderanse concedidas e producidos, respectivamente, coa propia resolución que outorgue a concesión administrativa.

3º.- Cando os actos de uso do chan e do subsolo e as actividades pretendidas en dominio público municipal impliquen un uso común especial sometido a licenza ou autorización municipal segundo o Regulamento de Bens das Entidades Locais, o outorgamento da licenza urbanística ou de actividade implicará a concesión da licenza ou autorización para a ocupación do dominio público.

Se os actos de uso do chan e do subsolo ou actividades a realizar en dominio público municipal están sometidas ao réxime de comunicación previa, terase que solicitar previamente a licenza para usar o devandito dominio público e unha vez obtida terase que achegar á documentación que acompañe á comunicación previa.

ARTIGO 5º.- ERRO NA CALIFICACION DO ESCRITO PRESENTADO.

1º.- O erro na cualificación do escrito presentado pola persoa interesada sobre a elección do procedemento de sometemento a licenza ó de comunicación previa non será obstáculo para a súa tramitación, sempre que do seu contido dedúzase o seu verdadeiro carácter. O Concello notificará ao interesado sobre tal circunstancia e, no seu caso, requirirá a documentación que sexa precisa para a continuación do procedemento que corresponda.

2º.- Cando a persoa interesada presentase no Concello unha comunicación previa, sendo o réxime aplicable o da licenza, advertiráselle que non poderá efectuar a obra ou iniciar a actividade ata que obteña a preceptiva licenza. Se iniciase a obra ou a actividade requiriráselle para que proceda de inmediato á súa paralización coas advertencias propias dos procedementos de reposición da legalidade urbanística.

3º.- Cando a persoa interesada solicitase ante o Concello unha licenza cando o réxime aplicable é o da comunicación previa, notificaráselle para sinalarlle tal feito e para que presente, no seu caso, a documentación correspondente, non podendo iniciar a obra ou desenvolver a actividade en tanto non presente a mencionada documentación.

ARTICULO 6º.- CONSULTA PREVIA.

1º.- Os particulares poderán presentar solicitudes de consulta previa do réxime e das condicións urbanísticas aplicables a unha leira determinada, edificación ou local, así como dos actos de uso do chan e subsolo, actividades permitidas e do procedemento de tramitación aplicable para a actuación de que se trate.

Igualmente poderase formular consulta por escrito sobre unha iniciativa de actividade ou obra concreta, que se acompañará dunha memoria descritiva ou dos datos suficientes que definan as características xerais da actividade proxectada e do inmoble no que se pretenda levar a cabo ou da obra que se pretende executar.

2º.- Nos casos de consultas relativas a unha parcela ou edificación a solicitude deberá de vir acompañada da referencia catastral da mesma para a súa correcta identificación.

3º.- Sobre a consulta exposta emitirase informe polo Servizo de urbanismo que sinalará a clase e cualificación do chan que corresponda á leira, polígono ou sector de que se trate, os usos e intensidades que teñan atribuídos polo plan, os parámetros urbanísticos que sexan de aplicación e, no seu caso, os requisitos esixidos e a documentación para achegar para a execución dunha obra, apertura dun establecemento ou inicio dunha actividade.

4º.- A consulta será contestada nun prazo máximo dun mes, unha vez presentada no rexistro municipal a solicitude.

5º.- O sentido da resposta ás consultas formuladas non terá carácter vinculante para a Administración.

ARTIGO 7º.- ACTOS NON SUXEITOS A LICENZA Ou COMUNICACIÓN PREVIA.

Non será esixible licenza ou comunicación previa nos seguintes supostos:

-As parcelaciones urbanísticas e calquera acto de división de parcelas efectuadas a través de proxectos de compensación, reparcelamento, equidistribución ou normalización de predios.

-A demolición de construcións declaradas en ruína a través do pertinente expediente contraditorio, sen prexuízo da redacción dun proxecto técnico para a súa execución se a entidade das obras de demolición requíreo.

-As obras de apontoamento e outras medidas de seguridade urxentes, cando sexan precisas.

-As obras derivadas dunha orde de execución, salvo que pola entidade das obras esíxase solicitude de licenza ou presentación de comunicación previa acompañadas do correspondente proxecto técnico.

-As obras derivadas de resolucións recaídas en expedientes de reposición da legalidade urbanística que non impliquen demolición total ou parcial.

-As obras de urbanización previstas nos proxectos de urbanización.

-As actuacións urbanísticas promovidas polo Concello de Aranga no seu propio termo municipal que se entenderán autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto logo da acreditación no expediente do cumprimento da normativa de aplicación.

-As obras públicas eximidas expresamente pola lexislación sectorial ou de ordenación do territorio.

ARTICULO 8º.- SITUACIÓNS JURIDICAS PRIVADAS.

As licenzas e as comunicacións previas producirán efectos entre o Concello e o suxeito a cuxa actuación se refiran, pero non alterarán as situacións xurídicas privadas entre leste e as demais persoas.

O título habilitante que supón a concesión dunha licenza ou unha comunicación previa para a realización dunha obra ou o exercicio dunha actividade entenderase outorgado deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiros.

TITULO II.- LICENZAS E COMUNICACIÓNS PREVIAS URBANISTICAS.

CAPITULO I.- LICENZAS URBANISTICAS.

SECCION 1ª: ACTOS SUXEITOS E REGIMEN JURIDICO DAS LICENZAS.

ARTICULO 9º.- ACTOS SUXEITOS A LICENZA.

Estarán suxeitos a licenza municipal urbanística,sen prexuízo das autorizacións que sexan procedentes segundo a lexislación sectorial aplicable, os siuigentes actos:

a) Os actos de edfificación e uso do chan e subsolo que, en consonancia coa normativa xeral de ordenación da edificación, precisen de proxecto de obras de edificación.

b) As intervencións en inmobles declarados bens de interes cultural ou catalogados polos seus singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.

c) As demolicións exepto as derivadas de resolucionesde expedientes de restauración da legalidade urbanística.

d) Os muros de contención de terras cando a súa altura sexa superior ou igual a metro e medio.

e) Os grandes movementos de terras e as explanaciones.A estes efetos non se considerasen grandes movementos de terras os que teñan por finalidade o movemento superficial das terras para levar a cabo atuaciones directamente vinculadas on explotación agraria.

f) As parcelaciones, segregacións e outros actos de división de terreos en calquera clase de chan, cando non formen parte dun proxecto de compensación ou reparcelamento.Exceptúanse as parcelaciones , segregacións ou divisións de terreos cando sexan consecuencia da aprobación dun proxecto de compensación, reparcelamento ou expropiación, consecuencia da execución de infraestruturas e dotacións públicas ou consecuencia do outorgamento polo plan de distinta clasificación ou cualificación da parcela de orixe.

g) A primeira ocupación dos edificios.

h) A implantación de calquera instalación residencial xa sexa provisional ou permanente.

i) A curta de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformación urbanística e en todo caso cando dita orta derive da lexislación de protección de dominio público exepto as autorizadas en chan rústico polos órganos competentes en materia forestal.

j) Calquera outro acto que se sinale a través dunha disposición legal.

ARTICULO 10º.- FINALIDADE DAS LICENZAS URBANISTICAS.

1º.- A licenza urbanística ten por finalidade comprobar que os actos relacionados no artigo anterior axústanse ao ordenamento urbanístico vixente, se o aproveitamento proxectado axústase ao susceptible de apropiación e se as obras e usos proxectados reúnen as condicións esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade.

2º.- Non se poderá iniciar a execución das obras ou dos actos pretendidos en tanto non se obteña a preceptiva licenza.

ARTICULO 11º.- ALCANCE DO CONTROL MUNICIPAL.

A intervención municipal a través da licenza urbanística non comprende o control dos aspectos técnicos relativos á seguridade estrutural das construcións, ás condicións de montaxe das instalacións ou á calidade dos elementos ou materiais empregados, cuxa responsabilidade é exclusiva do proyectista, da dirección técnica, da promotora ou da empresa construtora ou instaladora.

SECCION 2ª: PROCEDEMENTO PARA O OUTORGAMENTO DE LICENZAS URBANISTICAS.

ARTIGO 12º.- SOLICITUDE DE LICENZA.

1º.- Os procedementos de tramitación das distintas licenzas urbanísticas iniciaranse mediante solicitudes cuxos modelos oficiais publícanse na sede electrónica municipal.

A estas solicitudes acompañarase a documentación que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrónica municipal.

2º.-A presentación das solicitudes e documentación requirida , atendendo ao establecido no artigo 353 do Decreto 143/2016 de 22 de setembro, deberá efectuarse a través de calquera dos rexistros sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das administracións Públicas ou telemáticamente a través da sede electrónica municipal.

Se a presentación da solicitude e o resto da documentación efectúase en soporte papel o proxecto técnico que se achegue, se é que este fose necesario, terase que presentar tamén e en todo caso nun soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso á súa plataforma, será suficiente coa presentación do código de proxecto e a autorización do cidadán para o acceso desde o concello.

3º.- Cando se precise para a solicitude de licenza proxecto técnico este será completo entendendo por tal o que conteña o contido tanto do chamado proxecto básico como o de execución.

ARTIGO 13º.- TRAMITACION.

1º.- As solicitudes de licenzas urbanísticas tramitaranse de acordo coa lexislación reguladora do procedemento administrativo común coas especialidades contidas na lexislación local, na urbanística e na sectorial e coas contidas na presente Ordenanza Municipal.

2º.- A solicitude de licenza só comezará a producir efectos desde o momento en que o correspondente escrito coa documentación completa esixida en cada caso tivese entrada no Rexistro Municipal.

ARTIGO 14º.- SUBSANACION DE DEFICIENCIAS E MELLORA DA SOLICITUDE.

1º.- Se os servizos municipais detectasen omisións, deficiencias ou imprecisións na solicitude ou na documentación presentada, xa no momento da súa presentación xa posteriormente, requirirase ao solicitante para que no prazo de dez días complete, emende ou aclare aquelas, con indicación de que si así non o fixese teráselle por desistido da súa petición, con arranxo ao previsto na lexislación reguladora do procedemento administrativo común.

2º.- O cómputo do prazo máximo para ditar resolución suspenderase polo requirimento para a corrección de deficiencias polo tempo que medie ente a notificación do requirimento e o seu efectivo cumprimento polo destinatario.

3º.- Se o requirimento non leva a cabo de forma completa ou se efectúa de maneira insuficiente poderase realizar un segundo requirimento sobre as deficiencias non corrixidas cuxa non corrección adecuada no prazo de novo concedido provocará a declaración de desistencia do peticionario sen que haxa lugar a máis requirimentos.

ARTICULO 15º.- MODIFICACIÓNS DO ACTO PARA O QUE SE SOLICITA LICENZA.

Se antes de que se concedese a licenza pretendésense modificacións no proxecto técnico ó documentación presentada e estas modificacións alterasen determinacións da actuación pretendida que afectasen o aproveitamento urbanístico, altura, ocupación en planta, forma e posición de edificio na parcela, estrutura, número de vivendas, usos, accesibilidade, habitabilidade ou afección á contorna, o interesado deberá, previa desistencia da licenza solicitada, solicitar unha nova licenza que se tramitará con arranxo á normativa vixente na data da nova solicitude.

ARTIGO 16º.- AUTORIZACIÓNS SECTORIAIS.

1º.- As actuacións que se pretendan realizar en terreos, construcións ou instalacións que precisen, ademais da licenza municipal, de autorizacións ou informes sectoriais doutras entidades ou administracións públicas conforme á normativa sectorial de aplicación, necesitarán da súa previa achega para a concesión, se procede, da correspondente licenza urbanística.

2º.- No caso de que non se presente a preceptiva autorización ou informe sectorial o procedemento de tramitación da solicitude de licenza municipal quedará en suspenso polo tempo que medie entre a notificación do seu requirimento e a súa efectiva presentación.

Este prazo de suspensión non poderá exceder en todo caso de tres meses. Transcorrido o mesmo sen que se achegaron as autorizacións ou informes sectoriais pertinentes acordarase, previa a súa advertencia, o arquivo das actuacións e declararase a caducidade do procedemento.

3º.- A mesma suspensión do procedemento producirase cando sexa este Concello o que ante unha solicitude de licenza urbanística deba solicitar autorizacións ou informes sectoriais a outras Administracións Públicas de acordo coa lexislación sectorial de aplicación e polo tempo que medie entre a petición e a recepción da autorización ou informe.

ARTIGO 17º.- INFORMES.

Á vista da documentación presentada e de conformidade coa normativa urbanística de aplicación, os servizos municipais emitirán informe técnico sobre o uso e a obra proxectada e posteriormente o preceptivo informe xurídico con proposta de resolución.

ARTICULO 18º.- CESION DE TERREOS..

1º.- Antes de emitirse resolución favorable para a concesión de licenza de calquera tipo de obra ou de actividade en chans urbanos consolidados que non teñan a condición de solar nin regularizadas as vías públicas o propietario deberá ceder gratuitamente ao Concello de Aranga os terreos destinados a viarios fose das aliñacións establecidas no plan, previa segregación dos mesmos se fose necesario. Esta mesma obrigación deberá de cumprirse antes da presentación dunha comunicación previa urbanística ou de actividade, se se dan os mesmos elementos de feito.

2º.- Igualmente esta obrigación do propietario terá lugar nos chans de núcleo rural cando se pretendese construír unha nova edificación ou substituír a existente.

3º.- Esta cesión, unha vez aceptada polo Concello de Aranga formalizarase en escritura pública que será presentada nas dependencias municipais con constancia da súa inscrición no Rexistro da Propiedade.

ARTICULO 19º.- RESOLUCION.

1º.- Completo o expediente este elevarase ao órgano competente para a resolución que poñerá fin ao procedemento.

A resolución poderá adoptar unha das seguintes formas: concesión pura e simple da licenza, concesión da licenza condicionada ao cumprimento de determinados requisitos ó denegación da licenza.

Toda resolución que denegue licenza deberá de ser debidamente motivada con explícita referencia ás normas ou determinacións do plan que se incumpran.

2º.- As peticións de licenza resolveranse no prazo de tres meses contado desde a presentación da solicitude coa documentación completa no Rexistro do Concello, fóra das peticións de licenza para división de terreos que non sexan parcelaciones urbanísticas, para a primeira ocupación de edificios e para a curta de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva ás que se refiren os apartados g), h) e j) do artigo 9 desta Ordenanza, que se resolverán no prazo dun mes contado desde o mesmo momento, sempre que non se establezan outros prazos por disposición legal.

3º.- Transcorridos os prazos sinalados no apartado anterior para resolver as solicitudes de licenza, coas suspensións legalmente procedentes, sen que se adopte resolución municipal expresa operará o réxime do silencio administrativo na forma legalmente establecida.

En ningún caso entenderanse adquiridas por silencio administrativo positivo licenzas en contra da normativa ou do plan urbanístico.

ARTIGO 20º.- LICENZAS CONDICIONADAS A COMPLETAR A URBANIZACION.

1º.- As licenzas de edificación de nova planta ou de ampliación ou reforma de edificios existentes que se soliciten para terreos urbanos consolidados que aínda non tivesen a condición de solar ou que sendo de núcleo rural precisen de obras de acometida ás redes de servizos existentes ou de urbanización outorgaranse cando se asegure a execución simultánea da urbanización e da edificación.

2º.- Con carácter previo ao outorgamento da licenza deberá constituírse unha garantía por importe do 100% do custo das obras de urbanización pendentes e/ou do custo previsible de reposición das existentes que puidesen resultar afectadas con motivo da obra que se determinarán no propio proxecto técnico da edificación ou nun anexo ao mesmo.

Esta garantía devolverase no mesmo acto de outorgamento da licenza de primeira ocupación cuxa concesión quedará supeditada a que se executaron total e satisfactoriamente as obrigacións garantidas.

No caso de obras para as que non é necesaria a licenza de primeira ocupación, a garantía devolverase tras a comunicación por parte do interesado da terminación das obras con presentación de certificado final de obra de técnico competente sempre que se cumpriron total e satisfactoriamente as obrigacións garantidas.

ARTICULO 21º.- EXTINCION E CADUCIDADE DAS LICENZAS.

1º.- As licenzas urbanísticas extinguiranse polos seguintes motivos:

a) Por caducidade.

b) Por renuncia do titular comunicada por escrito ao Concello e declarada por leste.

c) Por resolución xudicial ou administrativa a través dos procedementos de revisión de oficio regulados na lexislación administrativa que anule as mesmas.

2º.- As licenzas urbanísticas outorgaranse con suxeición a un prazo determinado de caducidade tanto para o inicio como para a finalización das obras, así como para a interrupción das mesmas.

O prazo máximo para o inicio das obras é o de seis meses e para a súa terminación o de tres anos, contados a partir do día seguinte ao da notificación da resolución de concesión da licenza, non podendo interromperse as obras por un tempo superior a seis meses.

3º.- Os referidos prazos poderán prorrogarse a solicitude do titular da licenza sempre que sexa formulada antes da conclusión dos mesmos e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación urbanística vixente no momento da concesión da prórroga.

En calquera caso, a prórroga concederase por un prazo non superior ao inicialmente acordado.

4º.- Unha vez transcorridos e incumpridos calquera dos prazos mencionados anteriormente declararase a caducidade da licenza polo órgano competente para conceder a mesma, previa audiencia ao interesado.

5º.- A declaración de caducidade extinguirá a licenza non podéndose iniciar nin proseguir as obras salvo para traballos de seguridade e mantemento dos que se dará conta ao Concello para o seu control.

Declarada a caducidade da licenza poderá solicitarse pola persoa interesada unha nova licenza que se tramitará de conformidade coa normativa urbanística vixente na data da nova solicitude.

SECCION 3ª: EJECUCION DAS OBRAS.

ARTIGO 22º.- COMUNICACIÓN DE EMPRESA CONSTRUTORA.

Antes do comezo das obras o titular da licenza comunicará ao Concello o nome e domicilio social da empresa construtora das mesmas. Se cambiase a empresa encargada da realización das obras o titular de licenza igualmente deberá comunicar tal circunstancia á Administración municipal.

ARTIGO 23º.- SEÑALAMIENTO DE ALIÑACIÓNS E RASANTES.

1º.- No caso de obras de edificación de nova construción, de ampliación de edificios existentes que alteren a ocupación en planta, de muros de contención e de instalacións de casas prefabricadas e instalacións similares ás que se refire o artigo 9 desta Ordenanza será condición indispensable para o comezo das obras que unha vez concedida a pertinente licencia procédase ao señalamiento de aliñacións e rasantes previa a súa solicitude polo interesado.

2º.- A solicitude de aliñacións e rasantes irá acompañada dun plano por triplicado da situación dos terreos a escala 1:500 con todos os seus datos acoutados e os da contorna máis próxima.

3º.- As aliñacións e rasantes ás que se deberá de axustar a construción, ampliación ou instalación serán sinaladas no acta de reformulo.

No acto de señalamiento de aliñacións e rasantes, que se efectuará no día e hora sinalado polos servizos técnicos municipais do servizo técnico concorrerán un técnico municipal, o titular da licenza de obra e o técnico director da mesma. Estes mesmos subscribirán a continuación o acta de reformulo por triplicado, así como o plano acoutado a escala 1:500 que será achegado á mesma.

ARTIGO 24º.- DOCUMENTACION NO LUGAR DA OBRA E CARTEL INDICADOR.

1º.- Será requisito indispensable en todas as obras dispoñer, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e de copia autorizada do acta de reformulo para aquelas obras en que se necesite, de conformidade co apartado 1º do artigo 23 desta Ordenanza.

2º.- Ademais do indicado no apartado anterior, nas obras de edificación de nova construción e nas intervencións en edificios existentes que requiran de licenza municipal será tamén requisito indispensable a colocación a pé de obra dun

cartel indicador que sexa visible desde viario público, coas dimensións de 110 cm. de ancho por 80 cm. de alto e co contido que se indica no esquema seguinte:

CONCELLO DE ARANGA

Nº EXPEDIENTE DÁ LICENZA DE OBRA:

DATA EXPEDICION DÁ LICENZA:

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

PROMOTOR:

CONSTRUTOR:

DIRECTOR DE OBRA:

DIRECTOR DE EXECUCIÓN MATERIAL:

Nº PLANTAS AUTORIZADAS:

USOS:

PRAZO MAXIMO DE EJECUCION:

3º.- O cartel será un taboleiro hidrófugo con fondo en branco e o texto negro perfectamente visible.

ARTIGO 25º.- MODIFICACIÓNS DAS OBRAS AMPARADAS EN LICENZA.

1º.- Se durante a execución das obras prevísense ou producisen variacións que alterasen o proxecto técnico ou a documentación sobre os que se baseou a licenza outorgada nalgún dos parámetros relacionados no artigo 15 desta Ordenanza, o titular estará obrigado a solicitar unha nova licenza que ampare as mesmas.

2º.- As modificacións de detalle que durante a execución das obras non alteren os parámetros urbanísticos da licenza outorgada relacionados no artigo 15 desta Ordenanza, deberán documentarse cunha memoria e, no seu caso, planos que se achegarán xunto á solicitude da licenza de primeira ocupación, se esta fose necesaria, ou directamente unha vez concluídas as obras e nos que quedarán perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacións de detalle introducidas.

SECCION 4ª: TERMINACION DAS OBRAS.

ARTICULO 26º.-OBRIGACIÓNS DO TITULAR DA LICENZA Ao CONCLUÍR As OBRAS.

1º.- Dentro dos dez días seguintes á conclusión dunha obra o titular da licenza deberá:

-Retirar os materiais sobrantes e as estadas, valos e barreiras.

-Construír ou repoñer o piso definitivo das beirarrúas.

-Repoñer ou reparar o pavimento da calzada ou praza, arboledo ou zona verde, conducións ou redes de servizo e cuantos outros elementos urbanísticos resultasen afectados polas obras de construción, e non estivesen xa repostos ó reparados.

Subsidiariamente destas obrigacións responderá o propietario do chan no que se executou a obra se non coincide co titular da licenza.

2º.- Nos casos de obras de edificación de nova construción sometidas a licenza e nos casos de intervencións de carácter total ó parcial en edificios existentes sometidos igualmente a licenza o titular da mesma deberá solicitar a preceptiva licenza de primeira ocupación unha vez concluídas as obras.

ARTICULO 27º.- LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACION.

1º.- A licenza de primeira ocupación esixirase para a utilización dos edificios aos que se refire o apartado 2º do artigo 26 desta Ordenanza.

2º.- A licenza de primeira ocupación ten como obxecto comprobar que as obras están completamente terminadas e axústanse á licenza de obras outorgada así como ás condicións que se puidesen impoñer na mesma e que, no seu caso, o promotor cumpriu o compromiso de realizar simultaneamente e con arranxo ao proxecto de urbanización ou proxecto técnico a urbanización esixida.

3º.- O titular da licenza de obras solicitará a licenza de primeira ocupación acompañando á súa solicitude o certificado final da obra e, no seu caso, da urbanización expedido por técnico competente no que conste que as obras están completamente terminadas e que se axustan á licenza outorgada ou, no seu caso, ao proxecto de urbanización.

Igualmente acompañarase á devandita solicitude xustificante de solicitar o alta no Catastro.

4º.- Comprobada a documentación achegada, polos servizos técnicos municipais procederase a inspeccionar as obras de edificación e, no seu caso, de urbanización executadas.

En ningún caso poderase conceder licenza de primeira ocupación a edificación algunha se a obra urbanizadora esixida non está debidamente concluída e por iso apta para a súa recepción.

A concesión da licenza de primeira ocupación implicará a previa ou simultánea recepción da obra urbanizadora que no seu caso se tivo que executar.

5º.- Se se comproba que as obras de edificación ou urbanización non se atopan completamente finalizadas ou non se cumpriron as obrigacións de reposición relacionadas no artigo 26-1 desta Ordenanza suspenderase o procedemento e requirirase a execución das obras necesarias para a correcta finalización das mesmas.

6º.- A terminación das obras sen axustarse aos termos da licenza concedida ou, no seu caso, do proxecto de urbanización aprobado dará lugar á denegación da licenza de primeira ocupación e á incoación do pertinente procedemento para a reposición da legalidade infrinxida, sen prexuízo da incoación do procedemento sancionador correspondente.

7º.- Para a conexión dos servizos de abastecemento de auga , saneamento, electricidade, gas, telefonía ou outro servizo propio de edificacións será necesaria a concesión da licenza de primeira ocupación. En base a iso, as empresas ou entidades subministradoras de tales servizos esixirán a licenza de primeira ocupación para a contratación dos mesmos.

O Concello de Aranga, previa a audiencia ao interesado, poderá ordenar o corte da subministración contratada sen a existencia previa da licenza de primeira ocupación.

CAPITULO II.- COMUNICACIÓNS PREVIAS URBANISTICAS.

SECCION 1ª: ACTOS SUXEITOS E REGIMEN JURIDICO.

ARTICULO 28º.- ACTOS SUXEITOS A COMUNICACIÓNS PREVIAS URBANISTICAS.

1º.- Están suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa todos os actos de ocupación, construción, edificación e de uso do chan e do subsolo non suxeitos a licenza, e por tanto non relacionados no artigo 142.2 da lei 2/2016 do chan de Galicia e do articulo 351 do Regulamento así como o artigo 9 da presente Ordenanza, ademais, e en todo caso, dos que así se establezan nas leis.En particular sométense ao réxime de comunicación previa:

- Os actos de edificación e uso do solo e subsolo que non precisen proxecto de obras de edificación.

-A execución de obras ou instalacións menores ( non entendendose como tales os parcelamentos urbanísticos, os muros de contención de máis de metro e medio de altura, as interenvencións en edificios declarados de interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de terra).

-A utilización do solo para o desenvolvemento de actividades mercantís, industriais, profesionais ,de servizos ou outras análogas.

-O uso do voo sobre das edificacións ou instalacións de calquera clase

-A modificaciòn do uso de parte dos edificios e instalacións cando non teñan por obxecto cambiar os usos característicos de edificio nin implantar uso residencial.

-A extracción de granulados para a construccion e a explotación de canteiras aínda que sexa en terreos de dominio público e esten suxeitos a concesiòn ou autorización administrativa.

-As actividades extractivas de minerais, líquidos e de calquera outra materia asi como as de verteduras no subsolo-

-A instalacions de invernadoiros

-A colocación de carteis e paneis de propaganda visibles dende a vía pública sempre que non esten en locais pechados

-Os cerramentos e valados de predios

-As instalacións e construccións de carácter temporal destinadas a espectáculos ou actividades recreativas.

Se se pretende realizar diversas actuacións relacionadas coa mesma edificación ou inmoble , presentaráse unha única comunicación previa.

2º.- Tamén se someten ao réxime de comunicación previa os cambios de titularidade de calquera acto de uso do chan ou subsolo xa estea autorizado por licenza urbanística ou por comunicación previa, debendo de comunicalo por escrito ao Concello quen vaia a exercer a nova titularidade.

3º.- Cando a obra teña por obxecto o desenvolvimiento dunha actividade, consignarase esta circunstania e xunto coa comunicación previa ( ou solicitude de licenza no seu caso) presentarase a documentación requirida para dita atividad (memoria da actividade, documentación técncia, autorización ou declaración ambiental,certificación de conformidade municipal...)

ARTIGO 29º.- EFECTOS DA PRESENTACIÓN DA COMUNICACIÓN PREVIA.

1º.- A presentación dunha comunicación previa constitúe título habilitante para o inicio dos actos de uso do chan e do subsolo que se comunican unha vez que transcorra o prazo de quince días hábiles contado a partir da data da súa entrada, con toda a documentación completa, no Rexistro Municipal, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección por parte do Concello de Aranga.

2º.- Dentro do prazo dos quince días hábiles sinalado no apartado anterior o Concello de Aranga poderá declarar completa a documentación presentada ou requirir a corrección das deficiencias que presente a mesma, nese caso quedará sen efecto devandito prazo para o inicio das obras que se reiniciará unha vez presentada a documentación requirida ou coas deficiencias emendadas.

3º.- A presentación dunha comunicación previa non surtirá efectos nos seguintes casos:

a) Cando a comunicación previa preséntese sen os documentos que a han de acompañar ou sen a cesión de chan á que se refire o apartado 1º do artigo 18 da presente Ordenanza.

b) Cando o acto pretendido que se comunica ao Concello está suxeito a licenza municipal.

c) Cando para a execución das obras fosen preceptivos informes ou autorizacións previas doutros organismos públicos que non se achegan no momento de presentar a comunicación.

d) Cando a actuación pretendida sexa contraria á normativa de aplicación.

4º.- A inexactitud, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se acompañe á comunicación previa comportará, logo da audiencia ao interesado, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e a imposibilidade de iniciar ou de continuar co exercicio do dereito para executar as obras desde o momento en que se coñeza, sen prexuízo das responsabilidades administrativas, penais ou civís a que houbese lugar.

ARTIGO 30º.- RESPONSABILIDADES.

1º.- Os técnicos asinantes da documentación técnica que se acompaña a unha comunicación previa son responsables da súa calidade e do seu axuste ás normas que sexan aplicables en cada caso.

2º.- Os técnicos asinantes de certificacións ou declaracións que se acompañan a unha comunicación previa serán responsables da exactitude e da veracidade do seu contido.

3º.- O titular dos dereitos derivados dunha comunicación previa está obrigado a executar as obras nas condicións contidas na documentación presentada.

ARTIGO 31º.- ALCANCE DO CONTROL INICIAL DA COMUNICACIÓN PREVIA.

1º.- No prazo dos quince días hábiles seguintes ao da presentación dunha comunicación previa urbanística a actuación municipal circunscribirase estritamente á comprobación da integridade formal e da suficiencia legal da documentación presentada para poder declarar a mesma completa a efectos de poder iniciar as obras comunicadas, pero non implicará análise sobre o seu contido nin comprobación do cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa e o plan urbanístico que serán realizados posteriormente, sen prexuízo de que se poidan realizar igualmente no devandito prazo.

2º.- En ningún caso a intervención municipal sobre a comunicación previa controlará os aspectos técnicos relativos á seguridade estrutural das construcións, as condicións de montaxe das instalacións ou a calidade dos elementos ou materiais empregados, cuxa responsabilidade é exclusiva do proyectista, da dirección técnica, do promotor ou da empresa construtora ou instaladora.

SECCION 2ª: PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓNS PREVIAS URBANISTICAS.

ARTIGO 32º.- REGULACION DO PROCEDEMENTO.

Os actos de control e intervención da Administración municipal nos supostos previstos no artigo 28 da presente Ordenanza axustaranse ao seguinte procedemento:

a) A comunicación previa deberá efectuarse nos modelos oficiais que se publican na sede electrónica municipal ou a través de plataformas habilitadas para o efecto pola Administración Autonómica ou a Administración Xeral do Estado. A estas solicitudes acompañarase a documentación que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrónica municipal.

b) A comunicación previa formularase a instancia de calquera persoa interesada en iniciar unha obra ou a través de representante autorizado, e poderá presentarse en calquera dos rexistros sinalados no artigo 16-4 da Lei 39/2015 de procedemento administrativo común das Administracións Públicaa ,telemáticamente a través da sede electrónica municipal ou a través de plataformas habilitadas para o efecto pola Administración Autonómica ou a Administración Xeral do Estado. Se a presentación da solicitude e o resto da documentación efectúase en soporte papel o proxecto técnico que se achegue, se é que este fose necesario, terase que presentar tamén e en todo caso nun soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso á súa plataforma, será suficiente coa presentación do código de proxecto e a autorización do cidadán para o acceso desde o concello.

c) A presentación do impreso normalizado acompañado de todos os documentos esixidos no Rexistro Municipal de Aranga, determinará a iniciación do procedemento, rexéndose a mesma, así como a ordenación, instrución e terminación deste polas disposicións do Titulo IV da Lei 39/2015.

d) O promotor dos actos de uso do chan e do subsolo deberá de comunicar ao Concello de Aranga a intención de levalos a cabo cunha antelación mínima de quince días hábiles ao da data en que pretenda levar a cabo ou comezar a súa execución.

ARTICULO 33º.- TRAMITACION DA COMUNICACIÓN PREVIA URBANISTICA.

Presentada a comunicación previa, a súa tramitación axustarase ás seguintes regras:

1. Cando a actuación comunicada posúa toda a documentación esixida, a comunicación previa producirá plenos efectos xurídicos, polo que, unha vez transcorrido o prazo de quince días hábiles sinalado no apartado 1º do artigo 29 desta Ordenanza, será título habilitante para o inicio dos actos de uso do chan e do subsolo suxeitos a ela, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección.

Neste caso unirase á comunicación previa dilixencia da Dependencia administrativa instrutora pola que se declarará completa a documentación presentada o que permitirá que os técnicos municipais comproben o seu contido e o cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa de aplicación e poidan cursar visita de inspección á obra para comprobar se se axusta á documentación presentada e á normativa aplicable.

2. Cando a comunicación presentada e/ou a documentación que con ela acompáñase sexa insuficiente ou incorrecta, dentro do prazo dos quince días seguintes á súa presentación, requirirase á persoa interesada para que se absteña de iniciar a súa actuación concedéndoselle un prazo de dez días para emendar as deficiencias detectadas, con indicación de que si así non o fixese teráselle por desistido da súa comunicación arquivándose o expediente sen máis trámite con arranxo ao previsto na lexislación reguladora do procedemento administrativo común, e sen prexuízo, no seu caso, da tramitación dos correspondentes procedementos de reposición da legalidade e sancionador.

Neste caso o prazo de quince días para o inicio da obra quedará sen efecto debendo de reiniciarse como sinala o artigo 29-2 desta Ordenanza.

3. Transcorrido o prazo de quince días hábiles desde a presentación da comunicación previa sen que se requira ao interesado a corrección de posibles deficiencias que puidesen existir, poderanse iniciar as obras comunicadas, sen que a inactividade da Administración implique emenda dos defectos ou irregularidades que presente o contido da comunicación ou da documentación que se lle achega nin os que poida presentar a obra ou a actuación obxecto de comunicación.

4. Se unha vez declarada completa a documentación presentada e trasladada aos técnicos municipais para a súa comprobación detectásese que o contido desta non se axusta á normativa de aplicación ou ao plan urbanístico en vigor ditarase resolución notificando esta circunstancia ao comunicante e indicando que debe de absterse de iniciar a obra ou, no seu caso, que debe de suspender de inmediato a súa execución, incoándose expediente de reposición da legalidade coa audiencia pertinente ao interesado.

ARTIGO 34º.- AUTORIZACIÓNS SECTORIAIS.

As actuacións que se pretendan realizar en terreos, construcións ou instalacións que precisen de autorizacións ou informes sectoriais doutras entidades ou administracións públicas, conforme á normativa sectorial de aplicación, necesitarán da súa achega coa comunicación previa que se presente.

Nos supostos en que non se presente a preceptiva autorización ou informe sectorial a comunicación previa non producirá efecto algún non podéndose por iso iniciar a obra pretendida.

ARTIGO 35º.- PRAZOS PARA EXECUTAR As OBRAS.

1.- As obras que se comunican deberán de iniciarse no prazo máximo de tres meses contado a partir do día seguinte a aquel no que finalice o prazo de quince días sinalado no apartado 1º do artigo 29 da presente Ordenanza e deberán de ser finalizadas no prazo máximo dun ano contado a partir da mesma data.

2º.- Os referidos prazos poderán prorrogarse pola mitade do prazo establecido a través dunha nova comunicación na que así se indique sempre que sexa formulada antes da conclusión dos mesmos e sempre que as obras sexan conformes coa ordenación urbanística vixente no momento no que se comunique a prórroga do prazo.

ARTIGO 36º.- EXTINCIÓN E CADUCIDADE DAS COMUNICACIÓNS PREVIAS URBANISTICAS.

1º.- O título habilitante para o exercicio dos dereitos derivados das comunicacións previas extinguirase polas mesmas causas que as establecidas para as licenzas urbanísticas.

No caso da colocación de carteis ó valos publicitarios o título habilitante extinguirase aos dous anos contados a partir do día seguinte a aquel no que finalice o prazo de quince días sinalado no apartado 1º do artigo 29 da presente Ordenanza. Este prazo poderase prorrogar por outro período de igual duración logo dunha nova comunicación previa que así o indique que ha de presentarse antes da conclusión daquel, e sempre que a instalación sexa conforme coa ordenación urbanística vixente no momento en que se comunique a prórroga do prazo. Terminada a vixencia desta instalación o seu promotor deberá desmontar a mesma no prazo máximo dun mes.

2º.- Unha vez transcorridos e incumpridos calquera dos prazos mencionados no artigo anterior declararase a caducidade da comunicación previa, previa audiencia ao interesado.

3º.- A declaración de caducidade extinguirá os efectos da comunicación previa, non podéndose iniciar nin proseguir as obras salvo para traballos de seguridade e mantemento dos que se dará conta ao Concello para o seu control.

Declarada a caducidade da comunicación previa poderá presentarse pola persoa interesada unha nova que se tramitará de conformidade coa normativa e ordenación urbanística vixentes na data da nova presentación.

SECCION 3ª: EJECUCION DAS OBRAS.

ARTIGO 37º.- ALIÑACIÓNS DE PECHES.

Se as obras que se comunican refírense á construción de peches de parcela que lindan con vía pública, antes do inicio da obra deberá solicitarse polo interesado no Servizo de urbanismo deste Concello que se fixe sobre a parcela a aliñación e o retranqueo do peche con respecto ao viario público. Para tales efectos levantarase un acta de reformulo que se subscribirá por duplicado polo comunicante da obra e un técnico municipal do devandito servizo.

ARTIGO 38º.- DOCUMENTACIÓN NO LUGAR DA OBRA.

Será requisito indispensable en todas as obras dispoñer, a pé de obra, de copia autorizada da comunicación previa co selo do Rexistro de Entrada municipal e de copia autorizada do acta de reformulo para as obras ás que se refire o artigo anterior desta Ordenanza.

ARTIGO 39º.- MODIFICACIÓNS NA EXECUCIÓN DAS OBRAS COMUNICADAS.

As características e dimensións das obras que se executen non excederán das comunicadas, considerándose como infracción urbanística calquera extralimitación na que se incorra. Cando se pretendan realizar modificacións durante a execución da obra deberase de comunicar de novo tal feito ao Concello, cos mesmos requisitos da comunicación inicial.

ARTIGO 40º.- OBRIGACIÓNS DO COMUNICANTE DAS OBRAS.

1º.- A comunicación previa de obras non supón autorización para a ocupación da vía pública ou outros espazos públicos con materiais de construción, estadas, maquinaria, guindastres ou calquera ferramenta ou instrumento xa que isto deberá ser obxecto da correspondente solicitude de licenza para a súa autorización, se procede.

2º.- Dentro dos cinco días seguintes á conclusión dunha obra o comunicante da mesma deberá:

-Retirar os materiais sobrantes e as estadas, valos e barreiras.

-Repoñer ou reparar o pavimento das beirarrúas, calzada ou praza, arboledo ou zona verde, conducións ou redes de servizo e cuantos outros elementos urbanísticos resultasen afectados polas obras executadas se non os houbese xa reposto ou reparado.

Subsidiariamente destas obrigacións responderá o propietario do chan no que se executou a obra se non coincide co comunicante da mesma.

TITULO III. COMUNICACIÓNS PREVIAS E LICENZAS DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.

CAPITULO I.-COMUNICACIÓNS PREVIAS DE ACTIVIDADES.

SECCION 1ª: ACTIVIDADES SUXEITAS E REGIMEN JURIDICO.

ARTIGO 41º.- ACTIVIDADES SUXEITAS A COMUNICACIÓN PREVIA.

1º.- Estarán sometidas ao procedemento de comunicación previa a instalación, implantación, apertura ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional, industrial ou comercial que leve a cabo no termo municipal de Aranga así como a apertura dos establecementos destinados a este tipo de actividades.Cando a actividade se exerza nun só establecemento bastará unha única comunicación previa por actividade ou e persoa titular desta. Noutro caso deberá presentarse comunicación por establecemento.

2º.- Tamén se someten ao réxime de comunicación previa os cambios de titularidade de calquera actividade ou establecemento xa estea autorizado por licenza ou xa estea sometido ao réxime de comunicación previa, debendo de comunicalo por escrito ao Concello quen vaia a exercer a nova titularidade.

3º.- A organización de espectáculos públicos e actividades recreativas e apertura de establecementos destinados a tales espectáculos de conformidade co establecido na lei 9/2013 e o Decreto 144/2016, agas nos casos de que por razóns de interese xeral seca necesaria obtención de licenza municipal.

ARTIGO 42º.- EFECTOS DA PRESENTACIÓN DA COMUNICACIÓN PREVIA.

1º.- A comunicación previa presentada cumprindo con todos os requisitos constitúe título habilitante para o inicio da actividade ou apertura do establecemento que se comunica, polo que unha vez rexistrada de entrada neste Concello a comunicación previa con toda a documentación completa o titular da actividade poderá comezar a exercela, sen prexuízo das facultades de comprobación, control e inspección que ao Concello de Aranga correspóndenlle.

2º.- A presentación dunha comunicación previa non surtirá efectos nos seguintes casos:

a) Cando a comunicación previa preséntese sen os documentos que a han de acompañar para cada caso ou sen a cesión de chan á que se refire o apartado 1º do artigo 18 da presente Ordenanza.

b) Cando a actividade pretendida que se comunica está suxeita a licenza municipal.

c) Cando para o inicio da actividade fosen preceptivos informes ou autorizacións previos doutros organismos públicos que non se achegan no momento de presentar a comunicación.

d) Cando a actividade pretendida sexa contraria á normativa de aplicación.

e) Cando a actividade pretendida leve aparellada a necesidade de obra previa e esta non fose comunicada ou careza de licenza se fose necesaria.

3º.- O incumprimento das condicións da comunicación previa ou dos requisitos sinalados na lexislación de aplicación ou nesta Ordenanza determinará a imposibilidade de seguir exercendo a actividade. A resolución que declare estas circunstancias ordenará a inmediata suspensión da actividade exercida e incoará o pertinente expediente para a reposición da legalidade infrinxida.

4º.- A inexactitud, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se acompañe á comunicación previa comportará, logo da audiencia ao interesado, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e a imposibilidade de exercer o dereito ou a actividade afectada desde o momento en que se coñece, sen prexuízo das responsabilidades administrativas, penais ou civís a que houbese lugar.

ARTIGO 43º.- RESPONSABILIDADES.

1º.- Os técnicos asinantes da documentación técnica ou das certificacións ou declaracións que se acompañan a unha comunicación previa de actividade serán responsables co alcance recolleito nos apartados 1º e 2º do artigo 30 da presente Ordenanza.

2º.- O titular dos dereitos derivados dunha comunicación previa está obrigado a exercer a actividade nas condicións contidas na documentación presentada.

SECCION 2ª: PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓNS PREVIAS DE ACTIVIDADE..

ARTIGO 44º.- REGULACIÓN DO PROCEDEMENTO.

Os actos de control e intervención da administración municipal nas actividades suxeitas a comunicación previa axustarase ao seguinte procedemento:

a) A comunicación previa deberá efectuarse no modelo normalizado que se publica na sede electrónica municipal ou a través de plataformas habilitadas para o efecto pola Administración Autonómica ou a Administración Xeral do Estado.

b) A estas solicitudes acompañarase a documentación que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrónica municipal: Memoria explicativa da actividade coa manifestación expresa de cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos, xustificante do pago de tributos municipais, declaración de cumprimento de todos os requisitos para exercicio da actividade e de que os locais ou instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demáis previstas no planeamento, proxecto e documentación técnica exisible, autorización ou declaración ambiental que proceda, autorizacións o informes sectoriais precisos e se fore o caso certificado , ac ga ou informe de conformidade emitido por entidades de certificación de conformidade municipal.

c) A comunicación previa formularase a instancia de calquera persoa interesada en iniciar unha actividade ou a través de representante autorizado, e poderá presentarse en calquera dos rexistros sinalados no artigo 16-4 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas ou telemáticamente a través da sede electrónica municipal ou a través de plataformas habilitadas para o efecto pola Administración Autonómica ou a Administración Xeral do Estado.

d) A presentación do impreso normalizado acompañado de todos os documentos esixidos no Rexistro Municipal de Aranga, determinará a iniciación do procedemento, rexéndose a mesma, así como a ordenación, instrución e terminación deste polas disposicións do

Titulo IV da Lei 39/2015.

ARTIGO 45º.- TRAMITACION DA COMUNICACIÓN PREVIA ACTIVIDADE.

Unha vez rexistrada de entrada unha comunicación previa de actividade o Concello analizará a mesma e a documentación que con ela preséntase seguíndose as seguintes regras na súa tramitación:

1. Cando a actividade comunicada veña acompañada de toda a documentación esixida para cada caso, a comunicación previa producirá plenos efectos xurídicos desde a data da súa presentación constituíndose en titulo habilitante para o inicio da actividade ou apertura do establecemento co alcance previsto no artigo 42-1 desta Ordenanza.

Neste caso unirase á comunicación previa dilixencia da Dependencia administrativa instrutora pola que se declarará completa a documentación presentada o que permitirá que os técnicos municipais comproben o seu contido, o cumprimento na mesma dos requisitos esixidos pola normativa de aplicación e poidan cursar visita de inspección ao establecemento para comprobar se se axusta á documentación presentada e á normativa aplicable.

2. No caso de que non se presente a documentación esixida, o Concello requirirá ao interesado para que proceda no prazo de 10 días a emendar as deficiencias detectadas, con indicación de que se así non o fixese teráselle por desistido da súa comunicación, arquivándose o expediente sen máis trámite, con arranxo ao previsto na lexislación reguladora do procedemento administrativo común, e debendo de proceder ao peche da actividade se xa a iniciase.

Igual actuarase se a documentación presentada fose o esixida pero nela detectásense imprecisións ou deficiencias de escasa entidade.

3. Se unha vez declarada completa a documentación presentada e trasladada esta a os técnicos municipais para a comprobación do seu contido, detectásese que este non se axusta á normativa de aplicación ou ao plan urbanístico en vigor, ditarase resolución notificando esta circunstancia e dispoñendo a suspensión inmediata da actividade e a incoación de expediente de reposición da legalidade coa audiencia pertinente ao interesado.

ARTIGO 46º.- AUTORIZACIÓNS SECTORIAIS E DECLARACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL.

As actividades que se pretendan levar a cabo que precisen de autorizacións ou informes sectoriais doutras entidades ó Administracións públicas ou de declaración de incidencia ambiental necesitarán da súa achega coa comunicación previa que se presente.

Nos supostos en que non se presente a preceptiva autorización ou informe sectorial ou declaración de incidencia ambiental coa comunicación previa esta non producirá efecto algún non podéndose por iso iniciar ou exercer a actividade pretendida.

ARTIGO 47º.- SUPOSTOS DE SIMULTANEIDADE DE OBRAS E ACTIVIDADES.

Se para o desenvolvemento dunha actividade sometida a comunicación previa é precisa a realización dunha obra, a documentación que se esixe que se acompañe á comunicación previa de actividade presentarase coa comunicación previa da obra ou coa solicitude de licenza de obra, se esta procedese.

Unha vez concluída a obra presentarase a comunicación previa para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento.

ARTIGO 48º.- PRAZOS PARA O INICIO DA ACTIVIDADE.

1º.- A actividade que se comunica deberá de iniciarse no prazo máximo de seis meses contado a partir do día seguinte ao da presentación no rexistro municipal da comunicación previa con toda a documentación esixida ó da comunicación previa para o inicio da actividade se houbese obras.

2º.- O referido prazo poderá prorrogarse a través dunha nova comunicación na que así se indique sempre que se presente antes da conclusión daquel, que sexa por un prazo non superior ao indicado no apartado anterior e que a actividade sexa conforme coa ordenación urbanística e normativa vixentes no momento no que se comunique a prórroga do prazo.

ARTIGO 49º.- EXTINCION E CADUCIDADE DAS COMUNICACIÓNS PREVIAS DE ACTIVIDADE.

1º.- O título habilitante para o exercicio dos dereitos derivados das comunicacións previas extinguirase polas mesmas causas que as establecidas para as licenzas de actividade.

2º.- O título habilitante que comporta a presentación dunha comunicación previa de actividade con toda a documentación requirida poderá declararse caducado nos seguintes casos:

a) Cando non se inicie a actividade nos seis meses seguintes á data de rexistro de entrada municipal da comunicación previa debidamente formulada.

b) Cando non se realice a actividade por un tempo ininterrompido superior a un ano.

3º.- En todo caso a declaración de caducidade dunha comunicación previa realizarase a través da instrución do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

4º.- A declaración de caducidade extinguirá os efectos da comunicación previa, non podéndose iniciar nin proseguir a actividade ata que se presente unha nova comunicación previa axustada á normativa e á ordenación urbanística en vigor.

ARTIGO 50º.- DOCUMENTACION NO LUGAR DA ACTIVIDADE.

Será requisito necesario en todos os establecementos ou actividades dispoñer en lugar visible de copia autorizada da comunicación previa co selo do Rexistro de entrada municipal.

ARTIGO 51º.- MODIFICACIÓNS NA ACTIVIDADE.

Cando se vaia a producir calquera modificación nas condicións ou características da actividade ou do establecemento deberase de comunicar previamente tal feito ao Concello cos mesmos requisitos que na comunicación inicial.

CAPITULO II.- LICENZAS DE ACTIVIDADE.

SECCION 1ª. ACTIVIDADES SUXEITAS E REGIMEN JURIDICO.

ARTICULO 52º.- ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS.

Aínda que a apertura de establecementos públicos para actividades recreativas ou para espectáculos públicos ou a organización destes últimos están sometidas ao réxime de comunicación previa previsto na Lei e na presente Ordenanza, as seguintes actividades, en atención á concorrencia de razóns de interese xeral, precisarán para o seu exercicio da obtención previa de licenza municipal:

1. A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos públicos cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situación de risco, de conformidade co disposto na normativa técnica en vigor.

2. A instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública, anexas a un establecemento.

3. A celebración de espectáculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que requiran a instalación de escenarios e estruturas móbiles.

4. A celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas ou deportivas que se desenvolvan ademais de en este termo municipal noutro lindeiro.

5. A celebración de espectáculos e festexos taurinos.

6. A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas cando a súa normativa específica esixa a concesión de autorización.

ARTIGO 53º.- FINALIDADE DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

1º.- A licenza de actividade ten por finalidade comprobar que as actividades relacionadas no articulo anterior axústanse ao ordenamento urbanístico e que reúnen as condicións esixibles de seguridade, salubridade e accesibilidade.

2º.- Non se poderá iniciar actividade algunha sometida ao réxime de licenza sen que previamente obtívose a mesma.

ARTICULO 54º.- ALCANCE DO CONTROL MUNICIPAL.

A intervención municipal a través da licenza de actividade non comprende o control dos aspectos técnicos relativos á seguridade estrutural e condicións de montaxe das instalacións ou á calidade dos elementos e materiais empregados, cuxa responsabilidade é exclusiva do proyectista, da dirección técnica, da promotora ou da empresa instaladora.

SECCION 2ª: PROCEDEMENTO PARA O OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE ACTIVIDADE.

ARTICULO 55º.- SOLICITUDE DE LICENZA.

1º.- Con anterioridade á apertura dun establecemento público ou ao comezo dun espectáculo público ou actividade recreativa relacionados no artigo 52 da presente Ordenanza, quen vaia a exercer a súa titularidade ou encargarse da súa organización deberá presentar no Concello unha solicitude de licenza cuxo modelo oficial publícase na sede electrónica municipal ou a través de plataformas habilitadas para o efecto pola Administración Autonómica ou a Administración Xeral do Estado.

A estas solicitudes acompañarase a documentación que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrónica municipal.

2º.-A presentación das solicitudes e documentación requirida deberá efectuarse a través de calquera dos rexistros sinalados no artigo 16-4 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas, telemáticamente a través da sede electrónica municipal ou a través de plataformas habilitadas para o efecto pola Administración Autonómica ou a Administración Xeral do Estado.

Se a presentación da solicitude e o resto da documentación efectúase en soporte papel o proxecto técnico que se achegue, se é que este fose necesario, terase que presentar tamén e en todo caso nun soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso á súa plataforma, será suficiente coa presentación do código de proxecto e a autorización do cidadán para o acceso desde o concello.

ARTIGO 56º.- TRAMITACIÓN.

1º.- As solicitudes de licenzas de actividade tramitaranse de acordo coa lexislación reguladora do procedemento administrativo común coas especialidades contidas na lexislación local, na urbanística e na sectorial e coas contidas na presente Ordenanza Municipal .

2º.- A solicitude de licenza só comezará a producir efectos desde o momento en que o correspondente escrito coa documentación completa esixida en cada caso tivese entrada no Rexistro Municipal.

ARTIGO 57º.- CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS E MELLORA DA SOLICITUDE.

Se os servizos municipais detectasen omisións, deficiencias ou imprecisións na solicitude de licenza ou na documentación con ela presentada estarase ao establecido no artigo 14 da presente Ordenanza.

ARTIGO 58º.- MODIFICACIÓNS NA ACTIVIDADE PARA A QUE SE SOLICITA LICENZA.

Se antes de que se concedese a licenza pretendésense modificacións no proxecto técnico ou documentación presentada e estas modificacións alterasen determinacións da actividade pretendida que afectasen á seguridade, salubridade ou accesibilidade, o interesado deberá, previa desistencia da licenza solicitada, solicitar unha nova licenza que se tramitará con arranxo á normativa vixente na data da nova solicitude.ARTICULO

ARTICULO 59º.- AUTORIZACIÓNS SECTORIAIS E DECLARACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL.

1º.- As actividades que precisen, ademais da licenza municipal, de autorizacións ou informes sectoriais doutras entidades ou Administracións Públicas ou de declaración de incidencia ambiental conforme á normativa sectorial de aplicación, necesitarán da súa previa achega para a concesión, se procede, da correspondente licenza de actividade.

2º.- No caso de que non se presente a preceptiva autorización ou informe sectorial ou declaración de incidencia ambiental estarase ao previsto no apartado 2º do artigo 16 da presente Ordenanza.

ARTICULO 60º.- INFORMES.

Á vista da documentación presentada e de conformidade coa normativa de aplicación, os servizos municipais emitirán informe urbanístico sobre o uso e as obras proxectadas e informe correspondente ás instalacións e sobre o cumprimento da normativa sectorial de aplicación. Concluídas as actuacións emitirase o preceptivo informe xurídico con proposta de resolución.

ARTIGO 61º.- RESOLUCION.

1º.- Completo o expediente e formulada proposta de resolución esta elevarase ao órgano competente para a resolución que poña fin ao procedemento.

A resolución poderá adoptar unha das seguintes formas: concesión pura e simple da licenza, concesión da licenza condicionada ao cumprimento de determinados requisitos ou denegación da licenza.

Toda resolución que denegue licenza deberá de ser debidamente motivada con explícita referencia ás normas ou ás determinacións do plan urbanístico que se incumpran.

2º.- A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder de tres meses contados desde a presentación da solicitude coa documentación anexa completa no Rexistro do Concello ata a resolución municipal.

Os requirimentos de documentación, corrección de deficiencias ou imprecisións e de informes ou autorizacións sectoriais suspenderán o prazo establecido para a resolución do solicitado, que volverá computarse tras a súa achega.

3º.- O transcurso do prazo de tres meses establecido para a concesión da licenza de actividade determinará a súa adquisición por silencio administrativo se consta achegada a documentación completa esixida e a pretensión axústase á normativa de aplicación ao tempo da solicitude.

ARTIGO 62º.- SUPOSTOS DE SIMULTANEIDADE DE OBRAS E ACTIVIDADES.

1º.- Se para o desenvolvemento dunha actividade sometida a licenza é precisa a realización dunha obra igualmente sometida ao réxime de licenza solicitaranse simultaneamente e concederanse nun único acto administrativo, sen prexuízo da formación e tramitación simultánea de pezas separadas para cada intervención administrativa.

A proposta de resolución da solicitude de licenza de actividade terá prioridade sobre a correspondente á licenza urbanística. Se procede denegar a primeira, notificaráselle así ao interesado e non será necesario resolver sobre a segunda.

2º.- Se a actividade pretendida atópase sometida ao réxime de licenza e fóra precisa para a súa posta en marcha a realización de obras que se atopan sometidas ao réxime de comunicación previa, esta última presentarase simultaneamente coa solicitude da licenza de actividade pero non adquirirá eficacia en tanto non se obteña a preceptiva licenza que habilite a implantación da actividade.

En ningún caso a execución de obras en réxime de comunicación previa vinculadas ao desenvolvemento dunha actividade sen obterse licenza para a mesma xerará responsabilidade da administración municipal.

3º.- Unha vez concluídas as obras, xa estean sometidas ao réxime de licenza ou ao de comunicación previa, presentarase no Concello comunicación previa para o inicio da actividade.

ARTIGO 63º.- PRAZOS PARA O INICIO DA ACTIVIDADE E VIXENCIA DAS LICENZAS.

1º.- A actividade á que se lle concede licenza deberá de iniciarse no prazo máximo de seis meses contado a partir da data da notificación da resolución de concesión da licenza ou contado a partir da data de presentación no rexistro municipal da comunicación previa para o inicio da actividade se houbese obras.

2º.- As licenzas dos establecementos abertos ao público concédense por tempo indefinido, salvo que unha disposición ou a propia licenza establezan expresamente o contrario, e sen prexuízo dos efectos dos controis e das revisións periódicas a que sexan sometidos tales establecementos.

3º.- As licenzas para a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas terán a mesma vixencia que a dos espectáculos ó actividades autorizados.

ARTICULO 64º.- EXTINCION DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

As licenzas de actividade extinguiranse polos seguintes motivos:

a) Por caducidade.

b) Por revogación.

c) Por renuncia do titular comunicada por escrito ao Concello e declarada por leste.

d) Por finalizar o espectáculo público ou a actividade recreativa para os que se concedeu a licenza.

e) Por cumprimento do prazo a que está sometido o espectáculo público ou a actividade recreativa se así se estableceu na licenza.

f) Por resolución xudicial ou administrativa a través dos procedementos de revisión de oficio regulados na lexislación administrativa.

ARTICULO 65º.- CADUCIDADE E REVOGACIÓN DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

1º.- Poderá declararse a caducidade das licenzas de actividade nos seguintes supostos:

a) Cando non se inicie a actividade nos seis meses seguintes contados a partir da data de notificación da licenza ó a partir da data de presentación no Rexistro municipal da comunicación previa para o inicio da actividade se houbese obras.

b) Cando non se realice a actividade por un tempo ininterrompido superior a un ano.

O prazo para o inicio da actividade poderá prorrogarse a través dunha comunicación previa na que así se indique sempre que se presente antes da conclusión daquel, que sexa por un prazo non superior a seis meses e que a actividade sexa conforme coa ordenación urbanística e normativa vixentes no momento no que se comunique a prórroga do prazo.

2º.- A declaración de caducidade dunha licenza de actividade realizarase a través da instrución do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

3º.- A declaración de caducidade extinguirá os efectos da licenza de actividade, non podéndose iniciar nin proseguir a actividade ata que se solicite e obteña unha nova licenza axustada á normativa e á ordenación urbanística vixentes.

4º.- As licenzas de actividade poderanse revogar nos seguintes supostos:

a) Por incumprimento das condicións ou requisitos en virtude dos cales foron outorgadas.

b) Por modificarse substancialmente ou desaparecer as circunstancias que determinaron o seu outorgamento, ou sobrevir outras novas que no caso de existir comportarían a súa denegación.

c) Por sanción de conformidade co disposto na Lei 9/2013, do emprendemento da competitividade económica de Galicia ou norma que a substitúa.

d) Por falta de adaptacións aos novos requirimentos establecidos polas normas dentro dos prazos previstos con esta finalidade.

5º.- A revogación será declarada despois da tramitación do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

6º.- Tanto a declaración de caducidade como a revogación das licenza de actividade non xerarán dereito a indemnización.

ARTIGO 66º.- DOCUMENTACIÓN NO LUGAR DA ACTIVIDADE.

Será requisito necesario en todos os establecementos ou lugares nos que se exerza actividade sometida a licenza dispoñer en lugar visible de copa autorizada da licenza de actividade concedida.

ARTIGO 67º.- MODIFICACIÓNS NA ACTIVIDADE.

Calquera modificación nas condicións ou características da actividade ou do establecemento sometido a licenza municipal requirirá da previa solicitude e obtención de licenza para iso.

TITULO IV. CONTROL POSTERIOR SOBRE OBRAS E ACTIVIDADES.

ARTICULO 68º.- OBXECTO.

1º.- A Administración municipal está obrigada a exercer de forma permanente e continuada as funcións de comprobación, vixilancia, control e inspección sobre as obras e actividades que se realicen no termo municipal, xa estean suxeitas ao réxime de comunicación previa xa o estean ao réxime de licenza, para verificar a efectiva adecuación das mesmas á normativa que lle resulte de aplicación, sen prexuízo dos procedementos de reposición da legalidade e sancionador que, no seu caso, poidan iniciarse.

2º.- O persoal municipal adscrito ás funcións de control, inspección e vixilancia urbanística, no exercicio das súas funcións, terá a consideración de axente da autoridade e gozará do estatuto regulado na lexislación urbanística.

3º.- A Administración municipal poderá en calquera momento, de oficio, a petición razoada doutras Administracións ou por denuncia, efectuar visitas de control e inspección das obras, establecementos e actividades reguladas nesta Ordenanza desde que se presenten as comunicacións previas ou se outorguen as pertinentes licencias.

ARTICULO 69º.- PROCEDEMENTO DE CONTROL E INSPECCIÓN.

1º.- Nas comunicacións previas de obras ou de actividades a actuación de control iniciarase coa comprobación do contido da documentación achegada.

2º.- Á marxe do control documental indicado no apartado anterior, a Administración municipal procederá, a través dos funcionarios habilitados para o efecto, á inspección das obras, establecementos e actividades suxeitos á presente Ordenanza ao obxecto de verificar a súa adecuación ás comunicacións previas presentadas e/ou ás licenzas outorgadas e á normativa que lles sexa de aplicación, levantando acta de comprobación.

3º.- O acta de comprobación é aquel documento que se expide co fin de recoller o resultado das actuacións de inspección e de verificación do cumprimento dos requisitos esixidos e expedirase por duplicado sendo asinadas polo persoal inspector e, no seu caso, pola persoa ante a que se expida á que se lle entregará un exemplar da mesma. Cando esta persoa negásese a subscribila farase constar dita circunstancia.

4º.- As actas de comprobación ostentan o carácter de documento público, gozan e presunción de veracidade e constitúen proba dos feitos reflectidos nelas, sen prexuízo das probas que en defensa dos seus dereitos poidan presentar as persoas interesadas.

5º.- Se levantado acta de comprobación detectásese que a obra ou actividade está a exercerse ou se executou sen axustarse ás determinacións sinaladas na licenza ou na comunicación previa, emitirase informe con proposta de resolución dispoñendo a suspensión inmediata dos devanditos actos, se estes estivésense executando, e a incoación de expediente de reposición da legalidade, sen prexuízo do sancionador.

6º.- Non obstante o establecido no apartado anterior se o acta de comprobación éo dunha actividade con comunicación previa presentada ou con licenza de actividade outorgada e nela reflectísense incumprimentos das determinacións da documentación técnica comunicada ó á que se lle concedeu licenza que son corregibles sen requirir elaboración dunha nova documentación técnica, emitirase informe con proposta de resolución concedendo un prazo de 15 días para a corrección das deficiencias detectadas.

Transcorrido devandito prazo sen que se corrixan tales deficiencias e así se faga constar nunha novo acta de comprobación adoptaranse as medidas previstas no apartado anterior deste artigo.

7º.- O feito de que se levante acta de comprobación non obsta para que o Concello, en exercicio das facultades de control e inspección que ten atribuídas, realice con posterioridade as visitas de comprobación que estime oportunas.

ARTICULO 70º.- CONTIDO DO ACTA DE COMPROBACIÓN.

Todo acta de comprobación terá o seguinte contido mínimo:

a) Identificación da obra e/ou do establecemento e actividade.

b) Identificación da persoa promotora da obra ou da actividade e, no seu caso, da persoa con quen se entende as actuacións e o carácter co que intervén, xa sexa construtor, propietario, arrendatario ou técnico.

c) Funcionario que realiza a actuación de control e data da súa realización.

d) Descrición das actuacións practicadas.

e) Cumprimento ou descrición do incumprimento/vos de a documentación técnica presentada coa comunicación previa ou á que se lle concedeu a licenza e das determinacións ou condicións esixidas, no seu caso, na licenza ou nas autorizacións ou informes sectoriais, se os houber.

f) Descrición das modificacións que, no seu caso, obsérvense nas obras, instalacións, establecementos e actividades respecto da documentación técnica presentada coa comunicación previa ou na que se baseou a licenza outorgada.

g) Incidencias producidas durante a actuación de control.

ARTICULO 71º.- ACTUACIÓNS DE COMPROBACIÓN A INSTANCIA DE PARTE.

1º.- Sen prexuízo das facultades de control que ten encomendadas o Concello, os interesados poden solicitar a este a realización dunha inspección do establecemento ou actividade para a comprobación da súa adecuación á normativa que lle sexa de aplicación e á comunicación previa presentada ou licenza de actividade outorgada.

2º.- Presentada a solicitude prevista no parágrafo anterior, no prazo máximo de dous meses desde a mesma, o Concello remitirá a quen o solicitase copia do acta de comprobación. Se na mesma detectásense incumprimentos ou deficiencias estarase ao previsto nos apartados 5º e 6º do artigo 69 da presente Ordenanza.

TITULO V. REPOSICIÓN DA LEGALIDADE E RÉXIME SANCIONADOR.

ARTIGO72º.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.

Ás obras e actividades sometidas tanto ao réxime de comunicación previa como ao de licenza aplicaránselle as medidas de reposición da legalidade e o réxime sancionador previstos na lexislación urbanística, actualmente na lei 2/2016 do solo e o seu regulamento aprobado polo Decreto 143/2016, na Lei 9/2013, do emprendemento e dá competitividade económica de Galicia , no Decreto 144/2016 que aproba o regulamento único de regulación integrada das actividades económicas e apertura de establecementos e nas Ordenanzas Municipais correspondentes

DISPOSICION ADICIONAL PRIMEIRA.- MODELOS NORMALIZADOS.

Na sede electrónica municipal publícanse os correspondentes modelos normalizados tanto de licenzas como de comunicacións previas e tanto urbanísticas como de actividade.

Estes modelos non teñen carácter regulamentario polo que o seu contido poderá ser ampliado, reducido ou modificado.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.-NORMAS DERROGADAS.

Cando na presente Ordenanza realícense alusións a normas específicas, entenderase extensiva a referencia ás normas que por promulgación posterior substitúan ás mencionadas.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.

Os promotores de obras e actividades que iniciasen procedementos para a execución ou exercicio das mesmas con anterioridade á entrada en vigor desta Ordenanza poderán desistir da súa solicitude e optar pola aplicación da nova normativa, sempre que o poñan de manifesto antes da resolución do procedemento. En caso contrario, continuarase coa tramitación segundo a normativa que lles resultase de aplicación.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA.

Quedan derrogadas cantas disposicións municipais de igual ou inferior rango opóñanse ao que se establece nesta Ordenanza.

DISPOSICION FINAL UNICA.

A presente Ordenanza entrase en vigor ao día seguinte da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia, a cal será realizada unha vez transcorrido o prazo previsto nos artigos 65-2 e 70-2 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local.

Aranga, 4 de setembro de 2017.O Alcalde:Asdo.Alberto Platas Álvarez."

Información adicional