Ordenanza municipal reguladora da tala

No Boletín Oficial da Provincia do día 7 de maio publicouse o acordo de aprobación incial da modificación da Ordenanza reguladora das actividades de corta forestal, depósito, carga e transporte de madeira no termo municipal de Aranga.

Para ler a mesma, fai clic no seguinte link:

[ordenanza tala]

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS ACTIVIDADES DE CORTA FORESTAL, DEPÓSITO, CARGA E TRANSPORTE DE MADEIRA

O pleno municipal, na sesión que realizou o día 15 de febreiro de 2012, adoptou o acordo de aprobar definitivamente a Ordenanza Municipal reguladora das actividades de corta forestal, depósito, cargo e transporte de madeira no concello de Aranga.

Ler máis:ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS ACTIVIDADES DE CORTA FORESTAL, DEPÓSITO, CARGA E TRANSPORTE...

APROBACIÓN DE ORDENANZAS

APROBACIÓN DE ORDENANZAS

ANUNCIO

O Pleno Municipal, na sesión que se realizou o día 29 de decembro de 2011, adoptou o seguinte acordo:

-Aprobar, provisionalmente, a imposición e ordenación das seguintes ordenanzas:

Ordenanza nº 14: Reguladora da tasa pola utilización das instalacións deportivas e culturais municipais.

Ordenanza nº 15: Reguladora do prezo público pola realización de actividades culturais e deportivas.

Ler máis:APROBACIÓN DE ORDENANZAS

REGULAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE ARANGA.

REGULAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE ARANGA. ANEXOS SAF

A obxecto da presente Ordenanza é a regulación polo Concello de Aranga do desenvolvemento do Programa de Axuda no Fogar e as súas prestacións, no marco da lexislación vixente.

Unha vez aprobada a Lei 39/2006 do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia (así como a normativa estatal e galega que a desenvolve), e a Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar na comunidade autónoma, compre realizar a adaptación da ordenanza municipal aos criterios establecidos na devandita orde.

Ler máis:REGULAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE ARANGA.

Información adicional