CONSTITUCIÓN COMISIÓN INFORMATIVA DE SUBVENCIÓS

EDICTO.

O Pleno municipal na sesión que se celebrou o día 14 de marzo de 2016 acordou crear a Comisión Municipal de Subvencións . A dita comisión queda constituída polos seguintes membros :

Presidente: D.Alberto Platas Álvarez. .

Vogais :- Dª.Amparo Rivas Pena .Suplente : D.Jose Miguel Iglesias Ares.

- Dª Sandra Pena Barbeito. Suplente:D. Manuel Sánchez Carro

-D.Alfonso Espiñeira Espiñeira

Aranga, 21 de marzo de 2016

O Alcalde :

Asdo.Alberto Platas Álvarez

Información adicional