Comisións informativas

O Pleno Municipal acordou a creación das seguintes COMISIÓNS INFORMATIVAS, que quedan integradas como se indica:

 

- COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS E FACENDA:

O alcalde acorda reservarse a Presidencia da comisión e encomenda a secretaría á que o é da corporación.

-MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE

EDICTO.

O Pleno municipal na sesión que se celebrou o día 3 de setembro de 2015 acordou crear a Mesa de contratación permanente, que quedou constituída polos seguintes membros :

Presidente: D.Alberto Platas Álvarez. .

Vogais : Dª.Eva María Sánchez Brañas, D.Francisco Jose Vázquez Freire, D.Antonio López Panete e a Secretaria-Interventora da Corporación .

Secretario: D.Jose Vázquez Santé .

Aranga, 4 de setembro de 2015

O Alcalde :

Asdo.Alberto Platas Álvarez

Información adicional