Na sesión do Pleno do día 27/06/2019 dase conta das resolución ditadas polo alcald een materia organizativa:

- Nomeamento dos Tenientes de Alcalde: Noméanse os seguintes concelleiros , e polo orde que se indica, Tenientes de Alcalde do concello de Aranga:

Primeiro Teniente de Alcalde: Dª.Eva María Sánchez Brañas

Segundo Teniente de Alcalde: D.Jose Miguel Iglesias Ares

Terceiro Teniente de Alcalde: D. Diego Vázquez García

De conformidade co artigo 23.3 da Lei Reguladora das Bases do réxime local e artigo 47.1 do regulamento de organización, funcionamiento e réxime xurídico das entidades locais, os Tenientes de Alcalde substituirán ao Alcalde, polo o seu orde de nomeamento e na totalidade das súas funcións, nos supostos de ausencia, enfermidade ou impedimento e previa expresa delegación ao efecto.

A substitución do alcalde produciráse igualmente nos casos de vacante ata que tome posesión o novo alcalde, e nos casos en que se produza unha ausencia do termo municipal por máis de vinte e catro horas sen haber efectuado a delegación expresa, substituíndole en todas as suas funcións.