PLENO MUNICIPAL 2019

Na sesión constitutiva celebrada ás trece horas do día 15 de xuño de 2019, procedeuse á constitución da nova corporación municipal.

Na mesma sesión foi nomeado e tomou posesión do seu cargo de Alcalde D. Alberto Platas Álvarez.

A nova Corporación Municipal queda integrada polos seguintes conselleiros:

PLENO MUNICIPAL 2019-2023

A nova Corporación Municipal queda integrada polos seguintes conselleiros:

D. ALBERTO PLATAS ÁLVAREZ (PP): ALCALDE-PRESIDENTE

Dª EVA MARÍA SÁNCHEZ BRAÑAS (PP)

D. JOSÉ MIGUEL IGLESIAS ARES (PP)

D. DIEGO VÁZQUEZ GARCÍA(PP)

Dª. AMPARO RIVAS PENA (PP)

Dª SANDRA PENA BARBEITO (PSde G-PSOE)

D. CARLOS PLATAS ROCHA (PSde G-PSOE)

D. MANUEL SÁNCHEZ CARRO (PSde G-PSOE)

D. RUBÉN GARCÍA VIDAL (PSde G-PSOE)

Na sesión do 27/06/2019 douse conta da constitución dos grupos políticos e os seus portavoces:

- Grupo Municipal do Partido Popular, integrado por : Alberto Platas Álvarez (Alcalde), Eva María Sánchez Brañas,Jose Miguel Iglesias Ares , Diego Vázquez García, e Amparo Rivas Pena. Portavoz: Alberto Platas Álvarez. Suplente: Eva María Sánchez Brañas.

- Grupo Municipal do Partido Socialista e Galicia-PSOE , integrado por: Sandra Pena Barbeito, Carlos Platas Rocha, Manuel Sánchez Carro e Rubén García Vidal.. Portavoz: Sandra Pena Barbeito. Suplente: Carlos Platas Rocha.

Na mesma sesión acordouse,  en relación co réxime de sesións plenarias: celebraránse sesións ordinarias do pleno municipal os últimos mércores de cada bimestre ( comenzando o mes de agosto) as trece horas, na sala de sesións da casa consistorial.

Tamén se acordou a delegación de competencias do pleno na Xunta de goberno local: O pleno municipal delega na Xunta de goberno local delega na xunta de goberno local as atribucións previstas no artigo 22 da Lei reguladora das bases do réxime local, excepto as excluídas expresamente no apartado 4 do dito artigo, segundo a redacción dada pola lei 11/1999 do 21 de abril.Delega polo tanto , as seguintes competencias:

- O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da corporación en materia de competencias plenarias

- A declaración de lesividade dos actos do concello

- A concertación das operacións de crédito cuxa cuantía acumulada , dentro de cada exercicio económico, exceda do 10 por cento dos recurso ordinarios do orzamento,- salvo as de tesorería que le corresponderán cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento supere el 15% dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior) todo isto de conformidade co disposto na lei reguladora das facendas locais.

- A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación e concesión, e cando non esten previstos no orzamento.

- Delegar, de conformidade co establecido no artigo 61.2 da lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público Texto refundido da lei de contratos do sector público aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro , as competencias asinadas ao pleno municipal no apartado segundo da disposición adicional segunda do dito texto refundido , e decir, a competencia como órgano de contratación respecto dos contratos de obras, suministros, servizos , contratos de concesión de obras e servizos e contratos administrativos especiais , cando o seu valor estimado supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento ou os seis millóns de euros , incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración sexza superior aos catro anos, sempre que o importe acumulado das súas anualidades supere o porcentaxe indicado, referido aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio na cuantía sinalada.

A delegación inclué todas as facultades que ten o pleno municipal.pere o porcentaxe e a cuantía indicados.