Xunta de Goberno Local

A Xunta do Goberno Local, presidida polo Alcalde, D.Alberto Platas Álvarez, está integrada por Tres Concelleiros, (número non superior ao tercio do número legal de mebros da Corporación), e que son :

Dª.Eva Mª Sanchez Brañas

D. Francisco José Vázquez Freire

D. Diego Váquez García

Á Xunta de Goberno Local así integrada e baixo a presidencia desta Alcaldía, terá asinadas as seguintes atribucións, segundo o establecido nos artigos 23 da Lei 7/1985 de 2 de abril Reguladora das Bases do Réximen Local e o artígo 43 e 53 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais aprobado polo Real Decreto lexislativo 2568/1986 de 28 de novembro:

1º.- A Asistencia permanente ao Alcalde no exercicio das suas atribucións a tenor do disposto no artígo 23 .2.a) da Lei Reguladora das Bases do Réximen Local e o artígo 53 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais.

2º.- As atribucións que esta Alcaldía delega de forma expresa, e que son :

1º.- Dispoer gastos dentro dos límites da súa competencia e ordear pagos así como a aprobación das facturas que correspondan ao desenrolo normal do orzamento a partir da cuantía de 5.000,00 €, salvo casos de urxencia xustificada na que corresponderá ao Alcalde dando conta a Xunta do Goberno na primeira sesión que se celebre.

2º.- Aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e a plantilla aprobada polo Pleno, aprobar as bases das probas oara a selección do persoal e para os concursos de provisión de postos de traballo.

3º.- Aprobar os instrumentos de planeamento de desenrrolo do planeamento xeral non expresamente atribuidas ao pleno, así como as dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización.

4º.-Sancionar as faltas de desobediencia á autoridade do alcalde o pola infracción das ordenanzas municipais , salvo os casos en que este atribuída esta facultade a outros órganos.

5º.- As contratacións e concesión de toda clase cando o seu importe non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do ozamento ni, en calquer caso, os seis millóns de eruos, incluídas as de carácter plurianual, cando a súa duración non sexa superior dos catro anos , sempre que o importe acumulado de todas sus anualidades non supere o porcentaxe indicado, referido aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, ni a cuantía indicada , conforme ao disposto na disposición adicional segunda do Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro que aproba o Texto Refundido da lei de contratos do sector público.

6º.- A aprobación dos proxectos de obras e dos servizos cando sea competente para a súa contratación o concesión e estén previstos no orzamento.

7º.- A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o dez por cento dos recursos ordinarios do orzamento ni os tres millóns de euros, así como a enaxenación do patrimonio que non supere o porcentaxe nin a cuantía indicada .

8º.- O otorgamento de licencias de obra ou de actividade ou de apertura , salvo que a Leis sectoriais o atribuian ao pleno .

9º.- A aprobación de certifiacións de obras

10º.- A resolución dos recursos de reposición que se interpoñan contra os acordos en materias delegadas.

11º.- Devolucións de fianzas de todo tipo de contratos o concesiones de asuntos competencia da Xunta de goberno local así como as fianzas derivadas de actuación, licenzas ou permisos de asuntos competencia da Xunta de goberno.

12º.- As demais que expresamente le atribuian as leis.

Queda derogada expresamente a Reslución do 20 de xuño de 2011.

Información adicional