BASES PARA A SELECCION LABORAL TEMPORAL DUN/A TRABALLOR/A PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS DURANTE AS VACACIÓNS REGULAMENTARIAS DO PERSOAL NESTE CONCELLO DE ARANGA

1.OBXECTO.- É obxecto da presente convocatoria á contratación laboral temporal, a tempo parcial, de un/a traballor/a par a prestación do servizo de limpeza dos edificios municipais : centros de saúde, casa consistorial, casa de cultura, centro de Toxiño e aula de informática, durante as vacacións regulamentarias das distintas traballadoras que prestan o servizo,dende o 14 de xullo e atra o 31 de agosto de 2014.

2.CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO.-O servizo de limpeza que se contrata, se prestará segundo o horario que se indica :

- Dende o día 14 de xullo ata o día 31 de xullo:

- Limpar e cerrar o Centro de saúde da Castellana , de luns a venres, dende as 15:00 ata as 17:00 horas.

- Dende o día 1 de agosto ata o día 3 de agosto:

- Limpar e cerrar o Centro de saúde da Castellana , de luns a venres, dende as 15:00 ata as 17:00 horas.

- Limpar a Casa Consistorial e a Casa de Cultura , o venres, dende as 19:30 ata as 22:30 .

- Dende o dia 4 de agosto ata o día 12 de agosto:

- Limpar e cerrar o Centro de saúde da Castellana , de luns a venres, dende as 15:00 ata as 17:00 horas.

- Limpar o Centro de saúde de Muniferral, de luns a venres , de 17:15 ata 19:15.

- Limpar o Centro de Toxiño os luns de 19:30 a 20:30.

- Limpar aula de informatica os xoves de 19:30 a 20:30

- Limpar a Casa Consistorial e a Casa de cultura los martes e venres de 19:30 a 22:30.

- Dende o día 13 de agosto ata o 24 de agosto:

- Limpar o Centro de saúde de Muniferral, de luns a venres , de 17:15 ata 19:15.

- Limpar o Centro de Toxiño os luns de 19:30 a 20:30.

- Limpar aula de informatica os xoves de 19:30 a 20:30

- Limpar a Casa Consistorial e a Casa de cultura los martes e venres de 19:30 a 22:30.

- Dende o día 25 de agosto ata o 31 de agosto:

- Limpar o Centro de Toxiño os luns de 19:30 a 20:30.

- Limpar aula de informatica os xoves de 19:30 a 20:30

- Limpar a Casa Consistorial e a Casa de cultura los martes e venres de 19:30 a 22:30.

 

As retribucións brutas mensuais serán as establecidas no convenio colectivo para o sector de oficinas e despachos provincia da Coruña ( publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 30 do 13 de febreiro de 2014).

 

3.CONDICIONS DOS ASPIRANTES.-Para poder participar nas probas selectivas, deberán cumprirse os seguientes requisitos:

-Ser maior de 16 anos.

- Estar en posesión do título de graduado escolar ou similar.

-Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das correspondientes funcions.

-Non esar incurso en causas de incompatibilidade o incapacidade , previstas na lexislación vixente.

- Dispoñer de medio de locomoción propio e do correspondente carnet de conducir B 1.

4.SELECCION.- A selección faráse mediante a valoración dos seguintes méritos:

- Experiencia profesional en traballos similares en concellos u otras administracións públicas : 0,40 puntos por cada mes , ata un máximo de 4 puntos.

-Experiencia profesional en traballos de limpeza en empresas o en casas particulares : 0,20 puntos por mes, hasta un máximo de 3 puntos.

 

- Entrevista persoal na que se valoraran os coñecementos, aptitude, capacidade e coñecemento do termo municipal. Se valorará a motivación e a situación persoal e familiar do aspirante.Se valorará ata cinco puntos.

 

5.INSTANCIAS.- As instancias ( segundo o modelo que figura no anexo) dirixidas ao Sr.alcalde da Corporación, solicitando tomar parte no procedemento selectivo, presentaránse no Rexistro Xeral do Concello , no prazo de tres días hábiles , contados a partir do día da insercción do correspondente anuncio no Taboleiro de Edictos da Casa Consistorial e na páxina web do concello.

Os aspirantes, nas instancias, deberán manifestar que reunen todos e cada un dos requisitos exisidos na convocatoria e acompañaran á instancia os documentos que xustifiquen os méritos alegados.

 

6.ADMISION DE CANDIDATOS.-Finalizado o prazo de presentación de instancias, o Tribunal reuniráse para determinar os admitidos e excluídos e valorar os méritos alegados polos aspirantes, e fixarrá o día para realizar as probas orais aos aspirantes admitidos.

 

7.TRIBUNAL CALIFICADOR.-Estará formado por :

Presidente: Dª.Elisa Daponte Cores, Traballadora Social do concello de Aranga.

Vocais:-Seran tres vogais desinados entre funcionarios ou persoal laboral fixo , de categoría igual ou superior ao posto de traballo a cubrir.

Secretaria: A da Corporación ou funcionario no que delegue.

 

A composición do tribunal se hará pública no mesmo decreto onde se indique o día de celebración da proba oral, e publicaráse no Taboleiro de edictos da casa consistorial .

 

8.PRESETANCION DE DOCUMENTOS E FORMALIZACION DO CONTRATO. O aspirante seleccionado deberá presentar no concello, no prazo de tres días naturais, a documentación acreditativa de cumprir os requisitos da base segunda.

O contrato formalizarse no prazo de dous días naturais dende a notificación do Decreto de nomeamento.

 

9. LISTAXE DE `PUNTUACIÓNS.- A lista coas puntuacións obtidas por cada aspirante publicarase no taboleiro de edictos da casa consistorial e poderá ser utilizado nos vindeiros anos, para cubrir a necesidade do servizo, polo orde de puntuación.

 

10. RECURSOS.- Contra as bases poderá interpoñerse recurso de reposición no prazo dun mes ou contencioso- administrativo no prazo de dous meses.

 

Aranga, a 7 de xullo de 2014

 

O ALCALDE :

 

Asdo:Alberto Platas Álvarez

 

 

 

 

 

D._________________________________________________________________________________, co DNI número ____________________-______ e domicilio no lugar de _____________________________________________, municipio de ________________________, co teléfono número____________________, ante Vde. comparece e

 

 

 

EXPOÑO:

 

1 Que, tendo coñecemento que se pretende levar a cabo a contratación de persoal para a prestación do sevizo de limpeza de edificios municipais , a efectos de cubrir as vacacións regulamentarias do persoal do servizo, é o meu desexo participar no concurso que se convocou, e para tal efecto, fago constar

 

o Que teño prestados servizos como .

o Que teño experiencia profesional en traballos similares.

 

MANIFESTO: Que reuno todos o cada un dos requisitos sinalados na base terceira da convocatoria.

 

Aranga, de xullo de 2014

 

 

Asdo.: