APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A SELECCIÓN DOS INTEGRANTES DA BOLSA DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE AUXILIARES DE AXUDA A DOMICILIO

  • imprimir

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E   DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A SELECCIÓN DOS INTEGRANTES DA BOLSA PARA A PROVISIÓN , MEDIANTE A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, DE AUXILIARES DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DESTE CONCELLO DE ARANGA.-

 

                        No Boletín Oficial de la Provincia , na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a elaboración dunha lista de aspirantes para a provisión, mediante contratación laboral temporal de auxiliares do servizo de axuda a domicilio.

                        Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coabase novena da convocatoria,

                        RESOLVO:

                        PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado para a elaboración dunha lista de aspirantes para a provisión, mediante contratación laboral temporal de auxiliares do servizo de axuda a domicilio, que é a seguinte:

                                   ADMITIDOS :

                        - Ana Isabel Varela Pazos

                        - Maria Eva Martínez Amenedo

                        - Begoña Yañez Pérez

                        - Lucía Amenedo Freire

                        -Carmen García Castro

                        -Julia Brañas Paredes

                        -Ana Boubeta García

                        - María Jose Seoane Bravo

                                   EXCLUÍDOS:

 

                        -Ningún.

                        SEGUNDO.- A presente relación será publicada na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial a efectos da presentación de reclamacións no prazo de de dous días hábiles dende a súa insercción. No caso de non presentarse ningunha quedará elevada automáticamente a definitiva.

                        TERCEIRO.- A inclusión dos aspirantes na   lista de admitidos non supón , en ningún caso, o recoñecemento por parte da Administración Municipal de que os mesmos reúna os requisitos exisidos na convocatoria , que deberán acreditarse con posterioridade .

                        CUARTO.- Desiñar aos compoñentes do Tribunal cualificador, que queda integrado da seguinte maneira:

                        PRESIDENTE: TITULAR: Elisa Daponte Cores

                   SECRETARIO TITULAR: Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

                                                  SUPLENTE: María Díaz Cano

             O secretario/a do tribunal actuará con voz pero sen voto.

                        VOCAIS:- TITULARES: Francisco Couceiro Faraldo

                                                          Celia Rivas Sanmpedro

                                                          Jose Vázquez Santé

                        SUPLENTES:     María Salomé Fernández Vázquez

            A publicación da presente resolución na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, ten , a todos os efectos, o carácter de citación dos aspirantes, que poderán recusar os membros do tribunal de conformidade co establecido nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídido das administracións públicas e procedemento administrativo común, quedando citados, aqueles que o teñan solicitado, para a realización da proba que acredite o seu coñecemento do termo municipal o vindeiro mércores as once horas, na sala de sesións da casa consistorial  , día no que se reunirá a comisión seleccionadora para a valoración dos méritos.

            Aranga, 17 de abril de 2015

            O alcalde :

            Asdo.:Alberto Platas Álvarez