BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 4 PEÓNS DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2018

Por acordo da Xunta de Goberno local do 05/06/2018 procédese a convocatoria do proceso selectivo para cubrir con carácter temporal o cadro de persoal do programa da Deputación Provincial da Coruña-PEL concellos 2018.

Faíse constar que o prazo de presentación de instancias é de sete días hábiles contados a partir do seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO "PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL   PEL CONCELLOS 2018"

PRIMEIRA.-Obxecto da convocatoria.

A presente convocatoria ten por obxecto a contratación laboral temporal , durante o prazo de 130 días , de catro peóns neste concello de Aranga, a través do proceso de selección que se indica nas presentes bases, de conformidade co establecido no Real Decreto lexislativo 5/2015 de 30 de outubro que aproba o texto refundido da lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP), a lei 2/2015 de 29 de abril de emprego público de Galicia(LEPG), a lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das bases do réxime local , o Real Decreto lexislativo 781/1986 de 18 de abril que aproba o texto refundido das disposición legais vixentes ne materia de réxime local, o texto refundido da lei do Estatuto dos traballadores aporobado polo Real Decreto lexislativo 2/2015 de 23 de outubro(TRET) e disposición concordantes, a efectos de executar as obras previstas no "Programa de Integración Laboral dos Concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes", en base a convocatoria da subvención da Deputación Provincial da Coruña, publicada no Boletín Oficial da provincia nº 41 do 28/02/2018.

SEGUNDA.- Modalidade de contratación e condicións do contrato.

Os contratos formalizaránse co obxectivo do fomento de emprego para as persoas incluidas en situación de risco de exclusición social baixo a modalidade de obra ou servizo determinado previsto no Real Decreto 2720/1998 de 18 de decembre.

A duración prevista inicialmente é dende o 18 de xuño e ata o 25 de outubro de 2018.

As retribucións brutas mensuais serán de 750,00 € íncluída a porrata da extra.

A xornada será de seis horas diarias.

As funcións a realizar polo persoal que se contrate están relacionadas coa limpeza viaria e o acceso a núcleos de poboación, consistentes na limpeza do entorno dos colectores de lixo, as inmediacions das paradas de bus e marquesinas, outros ambientes escolares e de ocio, incluíndo o sistema de mobiliario urbano e aquelas otras áreas de acumulación de residuos por calquera motivo. Inclúe traballos de mantemento e limpeza de acceos a núcleos de poboación, eliminando a vexetación e outros produtos acumulados en cunetas e bordes de camiños e pistas de uso público.

TERCEIRA.-Condicións dos aspirantes.

Para tomar parte neste proceso selectivo, os aspirantes deben reunir os seguintes requisitos referidos todos e cada un deles a data na que finalice o prazo de presentación de solicitudes:

a) Ter nacionalidade española ou ser nacional dun estado membro da Unión Europea, nos termos previstos no arrito 57 do TREBEP; igualmente as persoas incluídas no ámbito de aplicación dos Tratados Internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores .

Tamén poderán participar os extranxeiros con residencia legal en España.

b) Posuir capacidade funcional e aptitude física e psíquica para o desempeño das tarefas obxecto deste contrato

A estes efectos establécese a igualdade de condición das persoas con necesidades especiais cos demais aspirantes, non podéndose fixar , con carácter xeral, limitacións físicas ou psíquicas, agás nos casos nos que sexan incompatibles co normal desempeño do traballo correspondente, adáptandose polo tribunal selectivo as medidas e medios precisos para a realización das probas, de xeito que gocen da mesma igualdade de oportunidades que os demais participantes. Para este fin, os aspirantes con minusvalía farán constar na súa instancia se precisan adaptación para as probas.

A condición de minusvalía, o seu grao e a súa compatibilidade co exercicio das función do posto de traballo, acreditarase mediante certificación para o efecto expedida polo organismo competente.

c) Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.

d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais e estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaba no caso do persoal laboral, no que fose separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional de outro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos ou acceso ao emprego público.

e) Non estar incurso en causa de incompatibilidade .

f)  Ser demandante de emprego, polo que será requisito imprescindible estar inscrito/a como demandante no Servizo Público de Emprego de Galicia, dacordo co previsto no punto dous das Bases do Programa de Integración Laboral publicado pola Deputación Provincial para a execución de obras e servizos mínimos municipais .

g) Encontrarse en algunha das seguintes situacións de exclusión laboral:

·  Mulleres, por ter un diferencial de índice de paro rexistrado sensiblemente superior ao dos homes.

·  Maiores de 45 anos.

· Persoas desempregadas de longa duración. A efectos deste programa terán esta consideración aquelas persoas que leven un mínimo de dous anos como demandanes de emprego.

·  Persoas con discapacidade: aquelas persoas que teñan recoñecida, pola administración competente, unha discapacidade nun grado igual ou superior ao 33%. A acreditación de discapacidade será comprobada polo Concello no proceso de selección das persoas a contratar.

· Persoas en situación de drogopendencia.

· Persoas que vivan nun hogar onde ningunha teña emprego.

· Persoas en fogar monoparental/monomarental

· Persoas con problemas para atopar emprego polo idiioma o cuestións socioculturais

· Persoas vítimas da violencia de xénero

· Persoas sen fogar

4º.- Requisitos de selección. Solicitude dos aspirantes

As solicitudes para tomar parte no proceso selectivo deberán facerse mediante instancia dirixida ao sr.alcalde en modelo que figura no Anexo I destas bases, no prazo de sete días hábiles contados a partir do seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, no Rexistro Xeral do concello, de forma presencial ou a través da sede electrónica o nalgún lugar dos previstos no artigo 16.4 da lei 39/2015 de procedemento administrativo común das Administracións públicas.

As bases publicaránse no Boletín Oficial da Provincia e na páxina Web(www.aranga.es).

Nas instancias os aspirantes farán constar que reúnen os requisitos establecidos na base terceira e adxuntarán:

-Fotocopia do DNI

-Documentación acreditativa de ser demandante de empregos: O tempo de desemprego acreditarase mediante certificación acreditativa de inscrición no Servizo Público de Emprego

-Documentación xustificativa dos méritos alegados polos aspirantes .

Coa presentación da instancia para tomar parte no proceso selectivo entenderáse que os interesados aceptan e acatan as bases da convocatoria.

QUINTA.-Admisión de aspirantes.

Rematado o prazo de presentación de instancias, o alcalde ditará resolución aprobando a listaxe provisional de admitidos e excluídos e publicaráse na páxina web do concello a efectos da presentación de reclamacións no parzo de dous días contados dende o seguinte á publicación.

Na mesma resolución se determinará o lugar , data e hora de valoración da fase de concurso e a celebración da oposición, así como a composición do tribunal.

De non existir aspirantes excluídos a lista provisional se aprobará como definitiva.

SEXTA.-Comisión seleccionadora.

A comisión seleccionadora será desinada pola alcaldía contando cun presidente, un secretario e tres vogais. Deberá respectarse o establecido no artigo 60 do Real Decreto Lexislativo 5/2015 de 30 de outubro que aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local.

Non poderá constituirse nin actuar sen asistencia de máis da metade dos seus membros, sendo precisa en todo caso a asistencia do presidente e secretario.

SÉTIMA.-Proceso de selección.

O proceso de selección constará de dúas fases:

Fase de concurso, no que se valorarán as seguintes circunstancias: (ate un máximo de 5 puntos)

-Ter acabado favorablemente programas de capacitación, formación e integración no mundo laboral organizados ou financiados polas Administración Publicas : ata un máximo de 2 puntos.

Para valorar estes programas terase en conta que estean dirixidos a persoal en risco de exclusión social; contido e número de horas.

- Experiencia profesional en postos similares aos que se pretende cubrir : 0,5 puntos por ano traballado, ata un máximo de 1 punto.

-Responsabilidades familiares: ate un máximo de 2 puntos.

A valoración será a seguinte: unidade familiar de ate 3 membros: 1,00 punto; de 4 membros: 1,50 puntos; de 5 ou máis membros: 2,00 puntos.

Acreditación dos méritos:

•  A realización dos programas acreditarase mediante documento expedido pola autoridade correspondente onde conste o seu título, o nome, apelidos e DNI do participante e número de horas.

•  A experiencia laboral acreditarase mediante certificado de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social e contratos de traballos ou certificación de servizos prestados ou certificado de empresa no que se indique o posto ocupado.

• As responsabilidades familiares mediante libro de familia, certificado de convivencia ou autorización á Administración municipal para comprobalo de oficio no padrón municipal de habitantes, no caso de pertencera familia ao Concello de Aranga

Proba oral ou escrita: (ata un máximo de 5 puntos)

A Comisión Seleccionadora realizará aos/as candidatos/as unha proba escrita ou oral, segundo o número de candidatos/as , na que se conterán preguntas relacionadas coas tarefas a desenvolver no posto de traballo e coñecemento do término municipal.

As dúbidas que se susciten serán resoltas pola Comisión, que terá a facultade de interpretar estas bases, facendo constar na acta correspondente os acordos adoptados.

OITAVA .-Proposta de contratación e formalización do contrato.

Rematada a cualificación, a Comisión publicará na paxina web e no taboleiro de edictos o nome dos aspirantes aprobados pola súa orde de puntuación total final e elevará ao Alcalde a proposta de contratación.

Ditos/as aspirantes propostos/as presentarán dentro dos dous días hábiles seguintes, e antes das 12:00 horas, os documentos acreditativos do cumprimento dos requisitos da Base Terceira.

A formalización do contrato realizarase conforme ó previsto na lexislación vixente.

NOVENA.-Lista de reserva.

A comisión seleccionadora, na última acta, incluirá unha relación dos aspirantes por orde decrecente da puntuación obtenida. Os que formen parte da mesma poderán ser chamados (sempre respetando a orde da lista) para cubrir prazas non cubertas por situación de renuncia voluntaria e/ou cubrir situacións de baixa dos seleccionados.

DÉCIMA.-Normas finais.

A Comisión Seleccionadora queda autorizada para resolve-las dúbidas que se presenten, e para adopta-los acordos necesarios para o bo funcionamiento do proceso de selección, en todo o non previsto nestas bases, fecendo constar na acta correspondente os acordos adoptados.

Todos os actos administrativos derivados desta convocatoria poderán ser impugnados nos caos e na foram establecidos na lei de procedemento administrativo común das administracións públicas.

Contra as presentes bases e a resolución que as aproba, poderáse interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses dende o seguinte á publicación da convocatoria.

Con caracter previo e potestativo poderá interpoñerse recurso de reposición ante o mesmo órgano que adoptou o acordo de aprobción, no prazo de un mes dende o día seguinte ao da publicación. Neste caso o contencioso-administrativo interporáse logo da resolución expresa do mesmo ou no prazo de seis meses, contados dende o seguinte ao que se produza a desestimación presunta do de reposición.

Todo isto sen prexuicio de que se poida exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.

ANEXO I.- INSTANCIA PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO DE SELECCION DOS PEÓNS QUE LEVARÁN A CABO AS OBRAS PREVISTAS NO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL PEL-CONCELLOS 2018".

D./Dª._____________________________________________________, co DNI número ________________________, e domicilio a efectos de notificacións en _______________

__________, Municipio __________, Código Postal __________, teléfono_____________,

dirección de correo electrónico__________________________.

Que SOLICITO tomar parte no proceso selectivo convocado polo concello de Aranga para cubrir catro prazas de persoal laboral temporal de peóns que leven a cabo o Programa de Integración Laboral PEL- Concellos 2018.

A tal efecto adxunto fotocopia do DNI e certificación acreditativa da inscripción no Servizo Público de Emprego .

DECLARO que coñezo e acepto as bases que rixen o proxecto selectivo e que reúno os requisitos esixidos, non estando incapacitado para desempeñar o posto e non estou incurso en prohibicións para contratar nin estou en situación de incompatiblidade.

Que cumpro o seguinte requisito ( marcar o que proceda ):

 Mulleres, por ter un diferencial de índice de paro rexistrado sensiblemente superior ao dos homes.

 Maiores de 45 anos.

 Persoas desempregadas de longa duración. A efectos deste programa terán esta consideración aquelas persoas que leven un mínimo de dous anos como demandanes de emprego.

 Persoas con discapacidade: aquelas persoas que teñan recoñecida, pola administración competente, unha discapacidade nun grado igual ou superior ao 33%. (A acreditación de discapacidade será comprobada polo Concello no proceso de selección das persoas a contratar.)

 Persoas en situación de drogopendencia.

 Persoas que vivan nun hogar onde ningunha teña emprego.

 Persoas en fogar monoparental/monomarental

 Persoas con problemas para atopar emprego polo idiioma o cuestións socioculturais

 Persoas vítimas da violencia de xénero

 Persoas sen fogar

Que relaciono os méritos que alego e achego a documentación acreditativa dos mesmos.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Polo que SOLICITO ser admitido/a no correspondente proceso selectivo.

Así mesmo, autorizo:

-A que se sexan comunicadas as actuacións do expediente ao número de teléfono arriba indicado.

-O tratamento dos meus datos persoais coa finalidade de levar a cabo a selección de persoal, o rexistro de solicitudes de persoas candidatas, a calificación de probas e avaliación, a súa esposición no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello de Aranga, aos efectos de dar a publicidade esixida ó prodecemento de contratación.

Aranga, de de 2018"

Aranga ,6 de xuño de 2018 .

O Alcalde:

Asdo:Alberto Platas Álvarez

MODELO INSTANCIA:

instancia pel

 

instancia pel2

Información adicional