publicadas no boletín oficial da provincia as bases para a contratación temporal dun/ha auxiliar administrativo adscrita aos servizos sociais do concello

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS É DE DEZ DÍAS NATURAIS, CONTADOS DENDE O DÍA SEGUINTE Á PUBLICACIÓN DESTE ANUNCIO NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA.

 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/12/2018_0000004180.pdf

Información adicional