novas do proceso de selección dos peóns programa aprol rural 2018

  • imprimir

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DOS PEÓNS DO PROGRAMA PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL.- APROL RURAL 2018, NO CONCELLO DE ARANGA.-

Na páxina web do concello foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a contratación laboral temporal de dous peóns do programa Aprol Rural 2018, segundo as indicaciòsn contidas na Orde do 31/12/2017 das axudas para o fomento de emprego no medio rural.

Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coas bases da convocatoria,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado para a contratación , que é a seguinte:

ADMITIDOS :

1. Jose María Mata Ruzo

2. Manuel Paredes Barral

3.Obdulio Isolino Dafonte Paredes

4.Luis Andres Rivas Ponte

5.Antonio Freire Gomez

EXCLUÍDOS:

Ningún

SEGUNDO.- A presente relación será publicada na páxina web do concello , concedéndose o prazo de tres días para a enmenda da solicitude dende a publicación da lista na páxina web.

TERCEIRO.- A inclusión dos aspirantes na lista de admitidos non supón , en ningún caso, o recoñecemento por parte da Administración Municipal de que os mesmos reúnan os requisitos exisidos na convocatoria , que deberá acreditarse con posterioridade .

CUARTO.- Desiñar aos compoñentes do Tribunal cualificador, que queda integrado da seguinte maneira:

PRESIDENTE: TITULAR: Rosa Novoa Paseiro

SECRETARIO TITULAR: Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

VOCAIS:- TITULARES: Jose Vázquez Santé

María Diaz Cano

María Sanmartin

A publicación da presente resolución na páxina web do concello , ten , a todos os efectos, o carácter de citación dos aspirantes, que poderán recusar os membros do tribunal de conformidade co previsto no artigo 24 da lei 40/2015 de 1 de outubro do réxime xurídico do sector público .

Quedan citados os membros do tribunal para o vindeiro venres, vinte e nove de xuño, a nove e trinta horas, na sala de sesións da Casa Consistorial a efectos de levar a cabo a valoración dos méritos alegados polos participantes.

Rematada a valoración publicarase , no taboleiro de edictos da casa consistorial, o resultado da valoración de méritos realizando acto seguiro a proba que proceda si así o decide o tribunal, polo que os candidatos estarán presentes a dita hora.

Aranga, 25 de xuño de 2018

O alcalde :

Asdo.:Alberto Platas Álvarez