novas selección programa pel deputación: valoración de méritos e data de realización do exame

RESULTADO DA VALORACIÓN DOS MÉRITOS ALEGADOS POLOS CANDIDATOS PRESENTADOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE CATRO PÉONS DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL PEL CONCELLOS 2019 E CONVOCATORIA AO EXAME

Ler máis:novas selección programa pel deputación: valoración de méritos e data de realización do exame

NOVAS SELECCIÓN PROGRAMA PEL DA DEPUTACIÓN

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMINITIDOS E EXCLUÍDOS, COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGA A FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE CATRO PEÓNS DO PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PEL CONCELLOS 2019.

Ler máis:NOVAS SELECCIÓN PROGRAMA PEL DA DEPUTACIÓN

publicado no BOP o anuncio de selección do persoal temporal do PEL 2019

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL
O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección de catro peóns ao abeiro do Programa Provincial de Integración Laboral PEL 2019.
O prazo de presentación de instancias é de sete días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. (Ata o día 3 de xuño).


http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/05/23/2019_0000003939.html

BASES SELECCIÓN PERSONAL TEMPORAL (PEL 2019)

A Xunta de goberno local, por unanimidade dos membros presentes, acorda:

Primeiro: Proceder á convocatoria do proceso de selección para cubrir, con carácter laboral temporal, catro postos de traballo de peóns neste concello de Aranga, ao amparo do Programa PEL 2019 que financia a Deputación Provincial da Coruña.

Segundo: Aprobar as bases que rexerán a selección dos aspirantes , que se transcriben a continuación.

Terceiro: Dar conta ao Pleno Municipal, na primeira sesión ordinaria que realice, do contido deste acordo.

BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO "PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PEL CONCELLOS 2019"

Ler máis:BASES SELECCIÓN PERSONAL TEMPORAL (PEL 2019)

oferta de empleo público administració general del estado

No BOE núm. 45 de data 21 de febreiro de 2019 publicouse a oferta de 3.250 plazas prazas para ingresar nas Forzas Armadas como Militar de Tropa e Marinería Profesional nas diferentes unidades dos Exercitos e a Armada. Destas prazas 251 corresponden a unidades militares ubicadas en Galicia, principalmente en Ferrol e Figueirido (Pontevedra).

Máis información:

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/

listaxe extraordinario para a selección dun docente de especialidade do obradoiro de emprego

Faise pública a listaxe extraordinaria para a selección dun docente da especialidade "ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN E MELLORA FORESTAL NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO"

Ler máis:listaxe extraordinario para a selección dun docente de especialidade do obradoiro de emprego

Información adicional