resuLTADOS DO PRIMEIRO EXAME PARA a selección dun/ha auxiliar-administrativo de servizos sociais no concello de Aranga

RESULTADOS DO PRIMEIRO EXAME

 

 

O tribunal cualificador constituído para levar a cabo a selección dun/ha auxiliar-administrativo de servizos sociais no concello de Aranga, faí publica os resultados do primeiro exame, coa calificación de apto/non apto.

Ler máis:resuLTADOS DO PRIMEIRO EXAME PARA a selección dun/ha auxiliar-administrativo de servizos...

corrección de erro no anuncio inserido na páxina web da relación de admitidos e excluidos para a selección dun/ha auxiliar admnistrativo para o departamento de servizos sociais.

Detectado erro no anuncio inserido na páxina web do concello de Aranga, procédese a súa corrección, engadindo na lista de admitidos a Pablo Covas Álvarez, de manera que a lista de admitidos é a seguinte:

Ler máis:corrección de erro no anuncio inserido na páxina web da relación de admitidos e excluidos para a...

novas do proceso de selección DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS NO CONCELLO DE ARANGA.-

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS E O PRIMEIRO EXERCICIO NO PROCESO DE SELECCIÓN DE UN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS NO CONCELLO DE ARANGA.-

Na páxina web do concello e no boletín Oficial da Provincia do 12/06/2018 foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a contratación laboral temporal dun/ha auxiliar administrativo do departamento de servizos socias do concello de Aranga.

Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coas bases da convocatoria,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado para a contratación , que é a seguinte:

Ler máis:novas do proceso de selección DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS...

Selección de dous conductores motobomba

Publicado no BOP do día 09/07/2018

O prazo de presentación de instancias é de cinco días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/07/09/2018_0000005016.html

VALORACIÓNS CANDIDATOS/AS ÁS PRAZAS DE PEÓNS DO PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PEL CONCELLOS 2018

Por medio do presente pónse en coñecemento de todos os interesados que o tribunal que valorou as probas selectivas dos candidatos ás catro prazas de peóns do programa da Deputación Provincial-PEL Concellos 2018 neste concello de Aranga, asinou a seguinte puntuación , enumerándose por orde decrecente, logo de resolver o empate por medio de sorteo público, propoñendo a contratación dos catro primeiros :

Ler máis:VALORACIÓNS CANDIDATOS/AS ÁS PRAZAS DE PEÓNS DO PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PEL CONCELLOS 2018

valoración dos méritos dos candidatos ás catro prazas de peóns do programa da Deputación Provincial-PEL Concellos 2018

Por medio do presente pónse en coñecemento de todos os interesados que o tribunal que valorou os méritos dos candidatos ás catro prazas de peóns do programa da Deputación Provincial-PEL Concellos 2018 neste concello de Aranga, asinou a seguinte puntuación:

Ler máis:valoración dos méritos dos candidatos ás catro prazas de peóns do programa da Deputación...

Información adicional